بررسی آسیب‌پذیری پل راه‌آهن سریع‌السیر با استفاده از منحنی‌های شکنندگی
کد مقاله : 4333-IRAST (R1)
نویسندگان:
پرهام بختیاری *1، خسرو برگی2
1فارغ التحصیل دانشگاه تهران
2استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
ارزیابی رفتار لرزه‌ای پل‌های راه‌آهن سریع‌السیر به دلیل استراتژیک بودن ماهیت این سازه‌ها، از اهمیت خاصی برخوردار است. ارزیابی و پیش بینی خسارت وارد بر پل در اثر زلزله هایی با شدت های مختلف می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار قرار دهد، که در مدیریت مناسب بحران احتمالی بسیار مفید خواهد بود. یکی از ابزارهای مفید در تخمین خسارت این پل‌ها در اثر زلزله، تولید منحنی‌های شکنندگی مربوط به آن است. مطالعات انجام شده در تولید منحنی های شکنندگی بر روی پل‌های راه‌آهن سریع‌السیر بسیار محدود است. در این پژوهش، منحنی شکنندگی برای دو پل‌ راه‌آهن سریع‌السیر با ارتفاع پایه‌های متفاوت رسم شده است. با توجه به اختلاف ارتفاع این پل‌ها، مقایسه عملکرد این سازه ها نیز نشان داده شده است. مدل پل‌ راه‌آهن سریع‌السیر برای هر دو مدل به صورت جداگانه در نرم افزار سایزمواستراکت ایجاد شد. اندرکنش خاک و سازه نیز به صورت فنر مدل شده و اثرات آن در نظر گرفته شده است. برای مدلسازی مصالح بتنی و فولادی نیز از مدل‌های غیرخطی استفاده شده است. سپس تحلیل دینامیکی فزآینده، تحت اثر شتاب نگاشت‌های مختلف انجام گرفته است و داده های مورد نیاز استخراج شده است. سپس، با استفاده از این داده‌ها، مقادیر حدی مناسب انتخاب گردید و در انتها منحنی شکنندگی برای مقادیر حدی سطوح عملکرد رسم شده است. نتایج نشان داد که با افزایش ارتفاع پایه، شاخص خرابی افزایش یافته و همچنین به ازای یک احتمال فراگذشت ثابت، پایه با ارتقاع بیشتر، برای رسیدن به یک سطح عملکردی، شتاب طیفی کمتری تقاضا خواهد کرد
کلیدواژه ها:
منحنی های شکنندگی، سطوح عملکرد، آسیب پذیری پل‌ها، اندرکنش خاک و سازه، تحلیل دینامیکی فزآینده.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است