بررسی اثرات تغییر در مشخصات هندسی میراگر TADAS و ضریب‌رفتار قاب‌ خمشی فولادی مجهز به اینگونه میراگرها
کد مقاله : 4329-IRAST (R2)
نویسندگان:
نوید کلانتر *1، فرشید فتحی2، سید جلیل حسینی3
1دانشجو ارشد
2استادیار
3استاد یار
چکیده مقاله:
چکیده
در آئین‌نامه‌های ‌طراحی، بجای تلاش برای باقی‌ماندن تمامی اعضای سازه در ناحیه ی ارتجاعی، بر روی ظرفیت شکل‌پذیری اعضایی خاص (فیوزها) در خارج از ناحیه ی ‌ارتجاعی، حساب باز می‌شود. از این‌رو مقاومت مورد نیاز سازه بر ضریب‌رفتار آن تقسیم شده، و فیوزها با قابلیت جذب و اتلاف انرژی زلزله، سبب کاهش خسارت در سایر اعضا خواهند شد. در این مقاله میراگرهای فلزی تسلیم‌شونده‌ی مثلثی فولادی TADAS بعنوان اعضای شکل‌پذیر (فیوزها) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. عملکرد این میراگر به مشخصات هندسی آن (ضخامت و تعداد صفحات) بستگی دارد. از این رو در تحقیق انجام شده، این نوع میراگر با مشخصات‌هندسی مختلف در نرم افزار ABAQUS مدل‌سازی شده و تحت تحلیل بار- افزون قرار گرفتند. سپس با تعبیه ی میراگر در قاب خمشی فولادی و انجام تحلیل استاتیکی ‌غیرخطی تغییرات ضریب‌رفتار سازه‌ ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که درقاب بدون میراگر به دلیل رفتار محوری ایجاد شده در اعضای آن، شکل پذیری برابر عدد 3.5 بوده در حالی که در قاب مجهز به میراگر به علت کاهش سطح نیروها در طبقات شکل پذیری به عدد 10 افزایش یافته است.
کلیدواژه ها:
میراگر فلزی TADAS، ضریب رفتار، مشخصات هندسی، فیوزها، تحلیل‌ استاتیکی غیرخطی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است