ارزیابی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی دارای سیستم پیشگیری از فروریزش از نوع مهاربندی کابلی یک‌طرفه
کد مقاله : 4328-IRAST (R1)
نویسندگان:
رضا شیخی *1، محمدرضا شیدائی1، سعید تاروردیلوی اصل1، عرفان شافعی2
1دانشگاه ارومیه
2دانشگاه صنعتی ارومیه
چکیده مقاله:
در این مقاله، سیستمی جدید برای پیشگیری از فروریزش ثقلی سازه‌های قاب خمشی فولادی جهت اعمال در طراحی مقاوم لرزه‌ای سازه‌های جدید و همچنین ساختمان‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته است. سیستم پیشگیری از فروریزش از نوع جفت کابل دارای شل شدگی اولیه متناسب با تغییرمکان جانبی سازه بوده که به موازات سیستم مقاوم جانبی اصلی برای کنترل تعییرمکان جانبی به کار می‌رود. هدف از ارائه این سیستم بازگردادن عملکرد لرزه‌ای سازه اولیه از سطح آستانه فروریزش (CP) به عملکرد ایمنی جانی (LS) در شرایط زلزله سطح خطر 2 با دوره بازگشت 2475 ساله است. همچنین می‌توان از این روش نیز برای بازگرداندن سطح ایمنی جانی به سطح عملکرد بی‌وقفه برای زلزله با سطح خطر 1 با دوره بازگشت 475 ساله استفاده کرد. در این راستا با تهیه مدل‌های سازه‌ای تحلیلی، به مطالعات پارامتریک بر روی متغیرهای تعداد طبقات سازه، قطر کابل‌بندی و مقدار شل شدگی اولیه آنها پرداخته شده است. تعداد طبقات سازه در دو رده 8 و 12 طبقه انتخاب شده و تحلیل استاتیکی غیرخطی بارافزون با کنترل تغییرمکان جانبی انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که سیستم های پیشگیری از فروریزش کابلی احتمال فروریزش سازه را در حین وقوع زمین‌لرزه‌هایی با سطح خطر 2 بسته به ساختمان و مکانیزم پیشگیری از فروریزش بکار برده شده، به طرز چشمگیری کاهش می‌دهند.
کلیدواژه ها:
عملکرد لرزه‌ای، طراحی لرزه‌ای، سازه‌های فولادی، مهاربندی کابلی، سیستم پیشگیری از فروریزش.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است