ارزیابی ظرفیت خرابی پیشرونده قاب های خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
کد مقاله : 4324-IRAST (R1)
نویسندگان:
بیت اله بدرلو *
عضو هیات علمی گروه عمران
چکیده مقاله:
خرابی پیشرونده در یک سازه زمانی رخ می دهد که اعضای سازه ای باربر اصلی به طور ناگهانی حذف شود و المان های سازه ای باقیمانده قادر به تحمل وزن سازه نباشند و در نتیجه سازه دچار خرابی و شکست گردد. هدف اصلی از تحقیق حاضر ارزیابی ظرفیت خرابی پیشرونده قابهای خمشی فولادی متوسط طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان می باشد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیرخطی (پوش عمودی) ظرفیت قاب های خمشی فولادی متوسط با تعداد طبقات 3، 7 و 12 در برابر خرابی پیشرونده ناشی از شش سناریوی مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. ارزیابی پتانسیل خرابی پیشرونده قاب های مورد مطالعه بر اساس ضوابط آخرین ویرایش استاندارد UFC 4-023-03 صورت گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد قاب های مورد مطالعه به طور قابل ملاحظه ای در برابر سناریوهای مختلف خرابی پیشرونده آسیب پذیر می باشد. قاب های با تعداد طبقات کمتر در مقایسه با قابهای با تعداد طبقات بالاتر تحت سناریوهای خرابی مشابه آسیب پذیرتر می باشند.
کلیدواژه ها:
خرابی پیشرونده، قاب خمشی فولادی متوسط، پوش عمودی، استاتیکی غیرخطی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است