بررسی رفتار خمشی و برشی تیرهای بتنی مقاومسازی شده به کمک روکشهای پیش تنیده FRP
کد مقاله : 4323-IRAST
نویسندگان:
عرفان نجف *1، مهشاد شمسیان جزیی2، عطا حجت کاشانی3
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2دانشجوی کارشناسی ارشد عمران،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
3عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران
چکیده مقاله:
بسیاری از سازه‌های بتن آرمة موجود در دنیا در اثر تماس با سولفاتها، کلریدها و سایر عوامل خورنده، دچار آسیب‌های اساسی شده‌اند. این مسئله هزینه‌های زیادی را برای تعمیر، بازسازی و یا تعویض سازه‌های آسیب دیده در سراسر دنیا موجب شده است. گستره‌ی استفاده از مصالح FRP برای مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح در سال‌های اخیر رو به افزایش است. علاوه ‌بر روش متداول استفاده از ورقهای FRP که روی سطح بتن چسبانده می‌شوند؛ در این مقاله، تیرهای بتن مسلح تقویت شده با الیاف پیش تنیده مدل سازی شده اند ، همچنین به منظور افزایش ناحیه فشاری بتن در زیر تیر یک لایه الیاف پیش تنیده نصب شد . تیرها در ترم ظرفیت بار نهایی و مدگسیختگی ارزیابی شدند. نتایج آزمایشات نشان داد که با مقدار برابر الیاف و فاصله‌ی نصب یکسان، کاربرد الیاف با زاویه‌ی45 درجه بیشتر از 60 والیاف با زاویه نصب 60 بیشتر از 90 درجه تاثیر دارد.
کلیدواژه ها:
تیر بتنی،تقویت رفتار خمشی،روکش FRP ، ABAQUS
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است