تاثیرنامنظمی پیچشی در رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی با دیوار برشی بتنی
کد مقاله : 4319-IRAST (R2)
نویسندگان:
الهه محمدزاده *1، جواد واثقی امیری2، علی ناصری3
1elahe
2استاد گروه عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
3مربی دانشجوی دکترا عمران سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
چکیده مقاله:
ااین مقاله اثر پیچش در ساختمان های بتنی نامنظم در پلان با سیستم دوگانه قاب- دیوارمی پردازد وتاثیر رفتار غیرخطی دیوار برشی بر پاسخ لرزه ای غیرخطی مورد بررسی قرار می دهد . در این مطالعه یک ساختمان 7 طبقه بتن مسلح دارای دیوار برشی ونامتقارن در پلان با جابجا کردن دیوار برشی در پلان به صورت سیستم های منظم، نامنظم زیاد پیچشی،نامنظم شدید پیچشی در نظر گرفته شده است. در این سازه ها دیوار برشی توسط نرم افزار Sap2000 ورژن جدید مدل سازی شده و رفتار غیر خطی آن در نظر گرفته شده است . پاسخ های لرزه ای سیستم های منظم ونامنظم زیاد پیچشی ونامنظم شدید پیچشی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی مورد بررسی قرار گرفته اند.نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیرخطی نشان می دهد که با افزایش نامنظمی میزان تغییر مکان نسبی طبقات نیز افزایش پیدا می کنند.وهرچه سازه ها از حالت منظم به سمت نامنظمی می روند سطح عملکرد استفاده ی بی وقفه به سمت سطح عملکرد ایمنی جانی حرکت میکند
کلیدواژه ها:
آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی-ساختمان نامنظم در پلان-تاثیر پیچش- ساختمان بتنی با دیوار برشی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است