ارزیابی عملکردی قاب‌های خمشی فولادی بهینه طراحی شده بر اساس الگوریتم‌های فراکاوشی
کد مقاله : 4316-IRAST (R1)
نویسندگان:
رضا اسدیان *1، کیارش ناصر اسدی2، مهدی اقبالی2
1دانشجو
2استادیار
چکیده مقاله:
طراحی و استفاده بهینه از مصالح در ساخت سازه‌ها به عنوان هدف اصلی هر سازه محسوب می‌شود. ساخت سازه‌ها برای سازندگان آنها دارای هزینه‌های مختلفی است بنابراین طراحان و متخصصانبه دنبال روش‌هایی هستند که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر و مناسب بوده و اهداف طراحی سازه را نیز تامین کند. ساختمان‌ها به عنوان متعارف‌ترین سازه‌ها می‌باشند و بهینه‌سازی آنها در اولویت قرار دارد. در این مطالعه، بهینه‌سازی قاب‌های خمشی فولادی پنج طبقه به منظور کاهش وزن سازه که معیاری از هزینه ساخت آن است، با رعایت اصول و ضوابط آیین‌نامه بررسی شده است. الگوریتم‌های کلاسیک به صورت موثر قادر به یافتن بهینه کلی موجود در فضای جستجو با تعداد متغیرهای زیاد نمی‌باشند بنابراین در این پژوهش از الگوریتم‌های فراابتکاری ازدحام ذرات و سیستم ذرات باردار جهت طراحی بهینه استفاده شده است. برای ارزیابی عملکردی سازه‌های بهینه طراحی شده از ضوابط FEMA-356 و دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود استفاده شده است. به منظور مقایسه دقت و صحت الگوریتم‌های ارائه شده، نتایج حاصل از لحاظ زمان اجرا، پاسخ‌های بهینه، تعداد تکرار و تامین ضوابط عملکردی مقایسه شده‌اند
کلیدواژه ها:
ارزیابی عملکردی، قاب خمشی فولادی، بهینه‌سازی، الگوریتم‌های فرا ابتکاری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است