بررسی اثر خاکستر مخروط کاج در مقاومت فشاری بتن
کد مقاله : 4313-IRAST (R1)
نویسندگان:
سید محمد جواد دلاوری1، هاشم جهانگیر *2، منصور باقری1
1دانشگاه صنعتی بیرجند
2دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده مقاله:
افزایش ساخت سازه‌ها و در نتیجه استفاده‌ی بیش از حد از مصالح ساختمانی در دهه‌های اخیر از یک طرف و هشدار از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست از سویی دیگر، پژوهش‌گران را به استفاده و جایگزینی مواد معدنی با مواد و مصالح بی‌فایده، زیان‌رسان و بازیافتی ترغیب کرده است. در این مقاله، از خاکستر به‌وجود آمده از میوه‌ی مخروطی‌شکل درخت کاج به عنوان جایگزین و کاهش‌دهنده‌ی میزان مصرف سیمان در طرح اختلاط بتن بهره‌جویی شده است. برای این منظور، میوه‌ی درخت کاج جمع‌آوری و سوزانده شد و خاکستر باقی‌مانده مورد استفاده قرار گرفت. میزان 20 درصد وزنی خاکستر کاج در نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای استاندارد، جایگزین سیمان مصرفی شد و اثر آن بر مقدار مقاومت فشاری نمونه‌ها ارزیابی شد. ارزیابی‌ها نشان دادند استفاده از این میزان از خاکستر کاج، اثر مطلوبی بر نتیجه‌های آزمون مقاومت فشاری دارد و از این رو، می‌تواند گامی مهم در راستای بهره‌جویی بهینه از مواد و مصالحی باشد که در نگاه نخست بی‌فایده به نظر می‌رسند.
کلیدواژه ها:
خاکستر مخروط کاج، طرح اختلاط، مقاومت فشاری، نمونه‌های مکعبی و استوانه‌ای استاندارد
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است