بررسی اثر جرم ماده منفجره بر رفتار انتشار موج ناشی از انفجار آن در داخل ساختمان و محیط آزاد
کد مقاله : 4311-IRAST (R1)
نویسندگان:
علی قمریان *1، احمد زینالعابدینی2
1کارشناس پژوهشی
2کارشناس
چکیده مقاله:
در این مطالعه به منظور بررسی اثر جرم ماده منفجره بر رفتار انتشار موج ناشی از انفجار در داخل ساختمان و محیط آزاد به‌ترتیب از نرم‌افزار المان محدود ال اس داینا و روابط تئوری گرنی استفاده شده است. روابط تئوری کینی در محیط آزاد نشان می‌دهد که تغییرات سطح فشار در اولین مرحله متأثر از فاصله است و پس از آن با نسبت خیلی کمتر متأثر از مقدار مواد منفجره است. از آنجا که این روابط با فرض محیط آزاد اعتبار دارد، در مورد انفجار داخل یک ساختمان نمی‌توان از آن استفاده کرد. به این ترتیب در این مطالعه، تأثیر جرم مواد در میزان فشار ایجاد شده درون یک ساختمان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. در شبیه‌سازی عددی به کمک تحلیل اویلری-لاگرانژی، ماده منفجره در داخل ساختمان بتنی قرار داده می‌شود و اثر فشار ناشی از انفجار بر تخریب ساختمان بررسی می‌شود. نوع ماده منفجره H-6 و جرم‌ آن درحدود 50 و 100 کیلوگرم در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که اثر جرم ماده منفجره در انفجار محیط آزاد بسیار محسوس‌تر از محیط بسته است که این امر به دلیل اثر انعکاس امواج در محیط بسته است
کلیدواژه ها:
مواد منفجره، انفجار در محیط آزاد و بسته، شبیه‌سازی عددی، روش اویلری-لاگرانژی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است