بررسی تجربی و عددی اثر فشار ماده منفجره بر سازه فولادی ضخیم
کد مقاله : 4310-IRAST (R1)
نویسندگان:
علی قمریان *1، احمد زین العابدینی2
1کارشناس پژوهشی
2کارشناس
چکیده مقاله:
مواد منفجره موادی هستند که واکنش شیمیایی در آن‌ها با سرعت خیلی زیاد صورت می‌گیرد و در اثر واکنش مقدار زیاد انرژی و موج انفجاری ایجاد می‌شود. تعیین فشار از مهمترین پارامترهای مؤثر بر قدرت مواد منفجره است که در این مطالعه برای حصول آن از آزمون تجربی و شبیه‌سازی عددی استفاده می‌شود. در مطالعه تجربی، ماده منفجره برروی صفحه هدف فلزی ضخیم قرار داده می‌شود که با اندازه-گیری عمق خرابی ایجاد شده در آن می‌توان قدرت ناشی از انفجار را تعیین کرد. مدلی برای شبیه‌سازی اثر فشار ناشی از انفجار برروی صفحه هدف فلزی ارائه می‌شود که برای حل عددی آن از روش اویلری-لاگرانژی استفاده شده است. مقایسه نتایج تجربی و عددی نشان می‌دهد مدل حاضر روش مناسبی برای تعیین قدرت مواد انفجاری ارائه می‌کند. از اینرو اثر نوع ماده منفجره و ضخامت صفحه فلزی نیز بر تغییرشکل صفحه فلزی هدف بررسی می‌شود. مقاله حاضر تحقیقی نوینی در زمینه اثر فشار مواد منفجره بر ورق های ضخیم ارائه می کند.
کلیدواژه ها:
مواد منفجره، آزمون تجربی، شبیه‌سازی عددی، روش اویلری-لاگرانژی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است