ارزیابی رفتار لرزه‌ای سازه‌های بتنی مسلح به مواد نوین هوشمند
کد مقاله : 4308-IRAST (R1)
نویسندگان:
محمود پردل *1، منصور باقری2
1دانشگاه آزاد واحد فردوس
2دانشگاه صنعتی بیرجند
چکیده مقاله:
یکی از مواد هوشمند شناخته‌شده آلیاژهای حافظه‌دار شکلی هستند. این مواد پس از تغییرشکل‌های بزرگ می‌توانند به شکل نخستین خود بازگردند. هدف این مقاله بررسی اثر به‌کارگیری این مواد در اتصالات ساختمان‌های بتنی بر رفتار لرزه‌ای آن‌ها است. برای رسیدن به این هدف، نمونه‌هایی از ساختمان‌هایی دو و سه بعدی بتنی انتخاب می‌شوند. نخست در اتصال آن‌ها‌، فولاد رایج به ‌کار می‌رود. سپس از این آلیاژها در اتصالات بهره‌جویی می‌گردد. در ادامه دو دسته ساختمان مزبور، با و بدون آلیاژهای حافظه‌دارشکلی تحت اثر زمین‌لرزه‌هایی قرار می‌گیرند، و با انجام تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیر خطی رفتار لرزه‌ای آن‌ها مقایسه می‌گردد. بر پایه‌ی نتیجه‌ها، بهره‌جویی از آلیاژ حافظه‌دار شکلی منجر به کاهش بسیار چشم‌گیر تغییرشکل‌های پسماند می‌گردد. نمودارهای هیسترسیس نشان می‌دهند که در سازه‌های بتنی مجهز به الیاژهای حافظه‌دار شکلی، کانون جابجایی‌ها در مرکز مختصات است. در ساختمان‌های تقویت‌شده با میلگردهای فولادی، نمودارهای هیسترسیس به علت وجود جابجایی پس‌ماند، دارای دو کانون مجزا می‌باشند.
کلیدواژه ها:
آلیاژ حافظه‌دار شکلی، تحلیل تاریخچه‌ی زمانی غیر خطی، تغییرشکل‌های ماندگار، فراکشسان، بازگشت به مرکز
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است