پایش سلامت پایه های فولادی پلها با نشانه آسیب جدید براساس تبدیل موجک پیوسته و ضریب حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون
کد مقاله : 4307-IRAST (R1)
نویسندگان:
حمیدرضا احمدی *1، حمزه شکیب2
1عضو هیأت علمی- گروه مهندسی عمران- دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه مراغه
2عضو هیأت علمی/دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
با توجه به افزایش عمر بسیاری از سازه های موجود، تکنیکهای شناسایی آسیب و پایش سلامت سازه ها مورد توجه قرار گرفته است. در صورت تشخیص آسیبها در مراحل ابتدایی ضمن جاوگیری از گسترش آسیب و افزایش ایمنی، با هزینه کمتر آسیب قابل ترمیم است. با این وجود ارایه تکنیکهای کاربری که ضمن سهولت اجرا، با حداقل هزینه همراه با دقت مطلوب بتوانند آسیب را شناسایی نمایند از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تعداد قابل توجهی پل فولادی در حال سرویسدهی می باشند که با عنایت به بالا رفتن سالیان خدمت و افزایش بارهای ترافیکی، آسیبهای مختلفی در آنها ایجاد شده است. علاوه بر آن وقوع برخی حوادث، توجه به این سازه ها و توسعه روشهای پایش سلامت برای آنها را بیش از پیش مورد نظر قرار داده است. در این مقاله یک تکنیک کاربردی بر مبنای تبدیل موجک پیوسته و ضریب حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون جهت شناسایی آسیب در پایه های فولادی پلها پیشنهاد گردیده است. به منظور ارزیابی عملکرد تکنیک پیشنهادی، از مدل اجزای محدود پل تقاطع خیابانهای حافظ و انقلاب تهران که از شریانهای حیاتی بسیار مهم در شهر تهران می باشد، استفاده شده است. این مدل براساس نقشه های چون ساخت و بازرسی ها و مطالعات میدانی ساخته شده است. برمبنای نتایج بدست آمده، تکنیک ارائه شده با دقت مطلوب می تواند آُسیب را در پایه ها فولادی شناسایی نماید. با توجه به سادگی تکنیک، عدم نیاز به مشخصات دینامیکی سازه، کارایی بالا و نتایج مطلوب، استفاده از آن برای شناسایی آسیب در پلها پیشنهاد می‌گردد.
کلیدواژه ها:
نشانه آسیب، پایه فولادی، تبدیل موجک، ضریب حاصل‌ضرب-گشتاور پیرسون
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است