اثر تحریک ناهمسان پایه ها بر روی پاسخ لرزهای پل های ترکه‌ای با در نظر گرفتن اثر خاک
کد مقاله : 4289-IRAST (R1)
نویسندگان:
محمود رضا شیراوند *، پارسا پروانه رو
دانشگاه شهید بهشتی
چکیده مقاله:
در این تحقیق به منظور بررسی تغییرات پاسخ لرزهای پل‌های ترکه‌ای به تحریکات ناهمسان لرزهای از روش مونت کارلو استفاده شده است. بدین منظور 2 نوع بارگذاری غیرهمسان تعریف شد و در هر کدام 20 عدد تاریخچه زمانی شتاب زمین به روش توصیف طیفی به صورت مصنوعی تولید شده‌اند. این سری‌های زمانی به گونه‌ای تولیده شده‌اند که سه اثر اصلی تحریک ناهمسان زلزله (تاخیر زمانی، کاهش همبستگی و شرایط خاک هر پایه) در نظر گرفته شده‌اند. این تحقیق جزء اولین تحقیقاتی است که اثر شرایط خاک زیر پایه را در یک مطالعه در حوزه زمان انجام می‌دهد. بدین منظور فرض شده است که خاک زیر پایههای پل از نوع 1 و 4 است و خاک زیر کولهها از نوع 1 می باشد. نتایج به صورت نسبت پاسخ پل تحت تحریک ناهمسان به تحریک همسان استخراج شده‌اند. نتایج نشان می‌دهند که اثر خاک زیر هر پایه تاثیر بسزایی در افزایش پاسخ‌ها دارند این در حالیست که دو اثر دیگر تقریبا قابل صرف نظر کردن می باشند.
کلیدواژه ها:
تغییرات مکانی حرکت لرزه‌ای زمین، تحریک ناهمسان پایه، پل ترکه‌ای، روش توصیف طیفی، پاسخ لرزهای،
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است