بررسی کارآیی سیستم جداسازی طبقه میانی ساختمان درسازه های فولادی میان مرتبه تحت زلزله های حوزه نزدیک
کد مقاله : 4287-IRAST (R1)
نویسندگان:
فاطمه علی بخشی *1، رضا راستی اردکانی2، عباس مهدویان3
1دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه شهید بهشتی
2دانشگاه شهید بهشتی/استاد
3دانشگاه شهید بهشتی/ استاد
چکیده مقاله:
در سال های اخیر استفاده از جداسازه های لرزه ای به روشی بسیار مفید برای محافظت ساختمان ها در برابر زلزله به ویژه در کشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است. با توجه به اهمیت حفظ عملکرد ساختمان ها و محافظت از آنچه در داخل ساختمان ها وجود دارد، ساختمان های بسیاری به روش جداسازی لرزه ای ساخته شده اند. بسته به شکل هندسی و نوع کاربری ساختمان ، برای برخی ساختمان ها جداسازی طبقات میانی می تواند مفید تر از روش متداول جداسازی پی باشد. در این مقاله رفتار ساختمان های فولادی قاب خمشی با استفاده از سیستم جداسازی میانی مورد بررسی قرار گرفته و با دوحالت بدون جداساز و جداسازی پی مقایسه شده است.
در این بررسی از تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی استفاده شده و رفتار سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیک مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج نشان میدهند جداسازی طبقه ی میانی میتواند در مجموع تاثیر مثبتی در رفتار لرزه ای ساختمان های فولادی قاب خمشی داشته باشد.
کلیدواژه ها:
جداساز،جداسازی میانی، سازه فولادی، تاریخچه زمانی غیر خطی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است