ارزیابی اثر پالس سرعت زلزله بر پاسخ اندرکنش هیدرودینامیکی آب و سازه در مخازن بتنی روزمینی
کد مقاله : 4283-IRAST (R1)
نویسندگان:
سپهر رسول پور *1، محمد صافی2
1کارشناس ارشد مهندسی زلزله
2استادیار، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:
تعداد زیادی از رکوردهای زلزله‌های اخیر از سایت های نزدیک گسل مربوطه بدست آمده‌اند، این زلزله‌ها دارای پتانسیل خرابی بالا در حوزه نزدیک به علت مجاورت به منبع و اثرات جهت‌داری پیشرونده هستند. در این نوع زلزله‌ها بیشتر انرژی آزاد شده در یک پالس با سرعت بالا متمرکز می شوند. از طرفی تحلیل دینامیکی مخازن ذخیره مایعات، با توجه به نوع کاربری آن‌ها، از موضوعات پراهمیت در مهندسی زلزله است. در این مقاله محیط سیال به روش هیدرودینامیک ذرات هموار و سازه مخزن به روش اجزای محدود مدل‌سازی شد و سپس تحت تاثیر رکورد پالس گونه، به صورت تاریخچه زمانی تحلیل گشت. به منظور صحت سنجی، درستی مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی و عددی موجود مقایسه شد. پارامترهای ارتفاع تلاطم، شتاب در بالای دیواره مخزن، برش پایه، نیرو در عرض واحد و جابه‌جایی دیواره با در نظر گرفتن تاثیر اندرکنش آب-سازه بر مخزن برای بررسی اثر پالس بدست آورده شدند. نتایج نشان داد که فاصله زمانی بین زمان وقوع پالس با بیشینه برش پایه و نیرو در عرض واحد به یک اندازه وجود دارد در حالی که مقدار این فاصله زمانی برای بیشینه ارتفاع تلاطم بیشتر است.
کلیدواژه ها:
مخازن بتنی،رکورد حوزه نزدیک، هیدرودینامیک ذرات هموار، ارتفاع تلاطم، اندرکنش آب-سازه.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است