تحلیل وضعیت آسیب پذیری بناهای شهرستان ملارد در برابر بحران زلزله بعد از فعال شدن گسل ماهدشت- اشتهارد و وقوع زلزله های اخیر
کد مقاله : 4280-IRAST (R3)
نویسندگان:
سایه گودرزی *1، حسن یگانگی2، مجتبی یوسفی3، ناصر شهابی4
1مربی حق التدریس معماری/دانشگاه آزاد واحد شهر قدس
2مربی/دانشگاه آزاد واحد شهرقدس
3ندارد/ندارد
4گروه آموزشی مغماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، تهران، یران
چکیده مقاله:
ایران کشوری است که بیشتر بخش های آن بر روی گسل های فعال و غیرفعال قرار گرفته است که هر لحظه امکان وقوع زلزله با ریشتر بالا در آن وجود دارد. نظر به فعال شدن گسل اشتهارد بعد از 800 سال و وقوع چند زلزله در شهرستان ملارد زنگ خطر امکان وقوع زلزله با ریشتر بالاتر را در این شهرستان بصدا در آورده است. با توجه به اینکه خود زلزله به نوع خود کشنده نیست و در واقع ضعف سازه ها باعث ویرانی بنا و کشتن افراد می شود لذا بررسی میزان آسیب پذیری بناهای شهر ستان ملارد در برابر زلزله قبل وقوع زلزله قوی تر ضروری می نماید.این متن در نظر دارد تا با تکیه بر روش کتابخانه ای و مشاهدات میدانی به بررسی میزان آسیب پذیری بناهای شهرستان ملارد از نظر سازه ای و معماری بپردازد و در پایان به این نتیجه برسد که در صورت وقوع احتمالی زلزله با ریشتر بالا تا چه میزان بناها احتمال تخریب دارند.
کلیدواژه ها:
زلزله، ملارد، سازه، آسیب شناسی، معماری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است