ارائه روش ساده‌شده برای مدل‌سازی رفتارغیرخطی دیوارهای برشی بتنی با استفاده از لینک‌های صلب
کد مقاله : 4274-IRAST (R1)
نویسندگان:
محمود رضا شیراوند *1، مصطفی پورعلی2
1دانشگاه شهید بهشتی
2دانشجو
چکیده مقاله:
دیوارهای برشی بتنی از رایج‌ترین سیستم‌های مقاوم در برابر نیروهای جانبی در ساختمان‌ها هستند. با توجه به اینکه طراحی دیوارهای برشی بتنی در محدوده الاستیک اقتصادی نیست، شبیه‌سازی پاسخ غیرخطی دیوار برای استفاده ازظرفیت غیرخطی آن مسأله‌ای مهم است. دقت مدل‌های تحلیلی موجود یکی از جنبه‌های شناخته‌نشده در پیش‌بینی پاسخ غیرخطی دیوارها می‌باشد. تحلیل اجزای محدود دیوار برشی نتایج دقیقی فراهم می‌کند که به‌عنوان مبنای مقایسه استفاده می‌شود. در این روش زمان زیادی برای محاسبات لازم است و همین‌طور استفاده از این روش پیچیده و مشکل نیز می‌باشد که به‌جز در موارد تحقیقاتی استفاده از آن مناسب نیست. بنابراین عموماً از روش‌های ساده‌ سازی شده برای مدل‌سازی رفتار غیرخطی دیوار برشی استفاده می‌شود. با توجه به ابهامات موجود در دقت نتایج حاصل از تحلیل در روش‌های ساده‌ سازی شده، روش‌های مختلفی برای مدل‌ سازی دیوار برشی وجود دارد که در این مقاله از روش لینک صلب با مفاصل غیرخطی و فایبر در نرم‌افزار sap2000 برای پیش‌بینی رفتار غیرخطی دیوار استفاده شده است که ابتدا نتایج مدل‌سازی به روش لینک صلب و نتایج آزمایشگاهی با یکدیگر مقایسه می‌شود و با توجه به اینکه نتایج حاصل از مدل‌سازی به روش لینک صلب با مفصل فایبر و نتایج آزمایشگاهی با یکدیگر تطبیق دارد بنابراین می توان نتیجه گرفت که مدل فوق قادر به پیش‌بینی پاسخ غیرخطی دیوارهای برشی می باشد.
کلیدواژه ها:
دیواربرشی، رفتارغیرخطی، لینک صلب، مفصل فایبر، مفصل غیرخطی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است