بررسی تاثیر استفاده از منطق فازی در کنترل فعال سازه ها
کد مقاله : 4273-IRAST (R1)
نویسندگان:
امیرحسین شفیعی *، علی کیهانی
-----
چکیده مقاله:
چکیده
امروزه در طراحی سازه های مهندسی، کنترل رفتاری سیستم سازه ای بمنظور کاهش اثرات ناشی از بلایای طبیعی همچون زلزله مورد توجه خاصی قرار دارد که این مهم همواره مد نظر طراحان سازه قرار دارد و در این نقطه است که علم کنترل خود را نمایان می سازد. در سال های اخیر روش های کنترلی بسیاری برای مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله پیشنهاد شده است که از این میان روش کنترل فعال از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر بررسی رویکرد فازی در کنترل فعال سازه ها در برابر زلزله می باشد. بدین منظور در گام نخست پس از ارائه کلیات به کاربرد منطق فازی در مهندسی عمران پرداخته می شود و در ادامه نیز روش های استفاده از منطق فازی در غالب ارائه مثال های عددی همراه با روابط مربوط به آن ارائه می گردد. نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد که منطق فازی علاوه بر کاهش قابل توجه حجم محاسبات با بی نیازی از انجام محاسبات پیچیده عملکرد رضایت بخشی را در کنترل سازه ها دارد.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: منطق فازی، کنترل فعال، زلزله، پاسخ سازه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است