بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن و سبکدانه لیکا بر ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک بتن
کد مقاله : 4271-IRAST (R1)
نویسندگان:
فریماه مزارعی دزفولی *1، مهدی خداداد سریزدی2، مهدی یزدیان3
1دانشجوی کارشناسی ارشد/دانشگاه علم و هنر
2استادیار/دانشگاه یزد
3مربی/دانشگاه علم و هنر
چکیده مقاله:
در این مقاله به بررسی اثر الیاف پلی پروپیلن و سبکدانه لیکا بر جمع شدگی پلاستیک بتن پرداخته می‌شود. زمانی که بتن حالت پلاستیک یا همان خمیری داشته و فرآیند گیرش نهایی در آن صورت نگرفته باشد، عامل تبخیر از سطح بتن باعث ایجاد هلال‌هایی در منافذ مویینه آن می‌شود. این هلال‌ها باعث ایجاد فشار منفی در بتن شده و ماتریس را دچار جمع شدگی می‌نماید. این نوع جمع شدگی، جمع شدگی خمیری نامیده می‌شود و هنگامی که تبخیر آب از سطح بتنی که در مرحله خمیری است بیشتر از آب انداختگی آن شود، بتن در معرض ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی خمیری است. در این پژوهش آزمایش جمع شدگی خمیری مطابق استاندارد ASTM C1579-06 بر روی نمونه‌های حاوی 1 و 3 و 5 لیتر بر متر مکعب الیاف پلی پروپیلن و 30 درصد از حجم ماسه لیکا و ترکیبی از 1 لیتر بر متر مکعب الیاف و 30 درصد از حجم ماسه لیکا انجام شد. نتایج نشان داد که الیاف پلی پروپیلن باعث کاهش عرض ترک‌ها شده و با افزایش الیاف متوسط عرض ترک کاهش بیشتری پیدا می‌کند ولی سبکدانه لیکای اشباع با سطح خشک اثر مثبتی از خود نشان نداد.
کلیدواژه ها:
پلی پروپیلن، جمع شدگی خمیری، لیکا، بتن الیافی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است