استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا برای سازه‌های بتنی مقاوم در برابر زلزله
کد مقاله : 4261-IRAST (R1)
نویسندگان:
جمال حسنی نالوسی *
دانشگاه ارومیه
چکیده مقاله:
به‌طورکلی، ساختمان‌های بتن مسلح که در مناطق با خطر لرزه خیزی بالا در ایران و بسیاری از کشورهای زلزله‌خیز طراحی و ساخته می شوند برای جزئیاتِ اعضای مقاوم در برابر طراحی لرزه‌ای،ازمیلگردASTM A706 Grade 60(انجمن بین‌المللی سنجش مصالح آمریکا) استفاده می‌کنند. در بسیاری از کشورها ازجمله ایران به تولید میلگردهای با مقاومت بالای بیش از 420MPA اقدام شده است بر اساس ATC98‌ استفاده از میلگرد با مقاومت بالا به‌عنوان میلگرد اصلی برای سازه های مقاوم در برابر نیروی لرزه‌ای بررسی شده است و هدف بررسی امکان استفاده از مقاومت تسلیم مشخصه ی بزرگ‌تر از 420MPA بوده و در صورت مثبت بودن پیشنهاد تغییرات در الزامات طراحی مطرح و مشخصات فنی میلگرد تقویت‌کننده بوده است. استفاده از میلگرد Grade 80 به‌طور خاص موردبررسی قرار گرفته و مشخص گردید که می توان میلگرد Grade 80 با کمی تغییرات برای ACI 318 مورداستفاده قرار داد. این مقاله مروری بر تأثیرات کاربرد میلگرد با مقاومت بالاو الزامات آیین‌نامه‌ای را مورد بحث قرار می دهد.
کلیدواژه ها:
میلگرد با مقاومت بالا، بتن، طراحی لرزه ای.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است