اصلاح مشخصات کامپوزیتهای GFRP و بررسی تأثیرآن بر رفتار تیر تقویت شده بتنی
کد مقاله : 4260-IRAST (R1)
نویسندگان:
نیلوفر اسماعیلی1، صادق دردائی *2، حامد باقری2
1دانشجو کارشناسی ارشد
2استادیار دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
یکی از متداول ترین روشهای مقاوم سازی سازه استفاده ازکامپوزیت‌GFRP می باشد. این مصالح دارای ویژگی ها و مشخصات مکانیکی مطلوبی نظیر مقاومت و دوام بالا در برابر نیروهای اعمالی وعوامل محیطی می باشند. از طرفی برخی از مشخصات مقاومتی این مصالح نظیر ترد بودن در تحمل نیروها از معایب آن می باشد. کامپوزیت ‌GFRP از دو بخش ماتریس و رزین تشکیل شده است که تغییر در خصوصیات هر یک از این بخش ها بر خصوصیت کلی GFRP تأثیر می گذارد. این پژوهش شامل مطالعات در دو حوزه آزمایشگاهی و عددی است. در حوزه آزمایشگاهی این پژوهش، تلاش گردیده در ابتدا تاثیر نوع ماده رزین در مشخصات مکانیکی کامپوزیت GFRP بررسی شود و سپس با استفاده از ماده افزودنی PEEK به اصلاح بخش رزین درکامپوزیت شیشه اقدام و تاثیر آن بر مشخصات مکانیکی کامپوزیت شیشه بررسی شود. در حوزه مطالعات عددی با استفاده از نرم افزار المان محدود، تاثیر اصلاح مشخصات کامپوزیت GFRP تیر بتن آرمه تقویت شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
الیاف شیشهGFRP،رزین اپوکسی و پلی استر،اصلاح مشخصات،مطالعات عددی،مطالعات آزمایشگاهی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است