ارزیابی حرکت گهواره ای کنترل شده در ساختمان‌های بلند مرتبه اسکلت فلزی شبکه قطری
کد مقاله : 4257-IRAST (R1)
نویسندگان:
فاطمه گرجی سینکی *1، عبدالرضا سروقد مقدم2
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
2دانشیار ، گروه مهندسی عمران،پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ،‌تهران‌،‌ایران
چکیده مقاله:
سیستم های لرزه ای مقاوم در برابر نیروی زلزله، اغلب رفتار غیر الاستیکی را در طی یک زلزله بزرگ، در سراسر سازه تجربه میکنند که نهایتا تغییر شکل باقیمانده و خرابی توزیع شده در سازه را نتیجه میدهد، به طریقی که تعمیر این خرابی‌ها مقرون به صرفه نمی‌باشد در سیستم های نوین حرکت گهواره‌ای ساختمان اصلی به صورت الاستیک رفتار میکند به طوری که جذب انرژی و عملکرد غیر خطی تنها در قسمت های مشخصی از ساختمان که از قبل پیش بینی شده اند ، اتفاق می‌افتد . سیستم مورد استفاده در این پژوهش سیستم سازه ای شبکه قطری دارای حرکت گهواره ای میباشد . برای مدلسازی صحیح این سیستم نوین ابتدا طراحی کابلهای پس کشیده و همچنین جزئیات دقیق اتصالات پای ستون و همچنین میراگرهای تسلیمی در نرم افزار Abaqus با در نظر گرفتن ابعاد اتصال برای دهانه مهاربندی ۱۲ طبقه طراحی میگردد و سپس در نرم افزار SAP2000 طراحی اعضای سازه ای را برای سازه های ۱۶ و۱۲ طبقه دیاگرید دارای حرکت گهواره ای انجام میدهیم و در ادامه تحلیل های غیر خطی در نرم افزار Perform 3D انجام میگردد نتایج بیانگر بهبود عملکرد لرزه ای سازه های دیاگرید دارای حرکت گهواره ای نسبت به سازه های دیاگرید گیردار ( فاقد حرکت گهواره ای ) میباشد زیرا نه تنها منجر به کاهش آسیب در سازه شده است بلکه تغییر مکان های ماندگار کلی سازه نیز به علت کابلهای پس کشیده کاهش زیادی یافته است .
کلیدواژه ها:
حرکت‌گهواره‌ای‌کنترل‌شده، تاریخچه‌زمانی‌غیر‌خطی، دیاگرید ، نرم افزار Abaqus ، نرم افزار Perform 3D
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است