بررسی ظرفیت نهایی محوری ستون‌های مختلط مربع شکل پرشده با بتن و سخت شده با سخت‌کننده تی شکل
کد مقاله : 4256-IRAST (R1)
نویسندگان:
امیر ایازی *1، رویا سلیمان جو2، فرهنگ فرحبد3
1استادیار/گروه عمران/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
2مهندس طراح و ناظر سازه
3استادیار/ گروه عمران / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
چکیده مقاله:
امروزه در صنعت ساخت نوع جدیدی از ستون‌های مرکب به نام ستون لوله فولادی پرشده با بتن رواج یافته‌ است. در این نوع ستون‌ها بتن و فولاد عملکرد مکمل و کارآمدی دارند زیرا از یک‌سو لوله‌ی فولادی با ایجاد محصوریت مناسب برای بتن باعث افزایش مقاومت و شکل‌پذیری آن می‌شود و از سوی دیگر بتن نیز مانع از کمانش داخلی و موضعی لوله‌ی فولادی می‌شود. از مزیت‌های عمده‌ی این نوع ستون‌ها نسبت به ستون‌های بتن‌آرمه می‌توان به عدم نیاز به آرماتوربندی و قالب‌بندی، سرعت در ساخت، کاهش هزینه‌ها، کاهش ابعاد ستون و هم‌چنین افزایش در ظرفیت باربری ، شکل‌پذیری و قابلیت جذب انرژی آن اشاره کرد.
در این مطالعه جهت بررسی تأثیر سخت‌کننده‌های تی شکل فولادی محصورکننده بر رفتار ستون‌های مربع شکل فولادی پرشده با بتن به مدل‌سازی عددی به کمک نرم‌افزار آباکوس برای 10 نمونه‌ی موردمطالعه پرداخته‌شده است. برای این منظور نمونه‌ای از ستون‌های مربعی شکل فولادی پرشده با بتن، سخت شده با سخت‌کننده ، که از پیش نتایج آزمایشگاهی آن‌ برای بررسی صحت مدل‌سازی استخراج‌شده بود، مدل‌سازی گردید. سپس نتایج حاصل از مدل‌سازی با نمونه‌ی ارائه‌شده مقایسه و صحت‌سنجی گردید. در بخش پایانی این مطالعه نیز با استفاده از مدل‌سازی 10 نمونه‌ی مربع شکل پرشده با بتن، با و بدون سخت‌کننده‌ی تی شکل، مطالعه‌ی موضوعی بر روی پارامترهای مختلف ستون‌های مربعی فولادی پرشده با بتن و سخت‌ شده با مقطع تی شکل انجام شد .
کلیدواژه ها:
ستون‌های مرکب، سخت‌کننده، بارمحوری، المان محدود، آباکوس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است