پیشنهاد روشی برای اصلاح مقاومت فشاری سنگ مصنوعی گرانیتی
کد مقاله : 4255-IRAST (R1)
نویسندگان:
احمد علی نژاد1، صادق دردائی *2، حامد باقری2
1دانشگاه تربیت مدرس
2استادیار دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
سنگ مصنوعی گرانیتی محصولی است کامپوزیتی که از ترکیب سنگدانه گرانیت، رزین و مواد افزودنی تولید میشود. در این مقاله، روشی برای اصلاح مقاومت فشاری سنگ مصنوعی گرانیتی معرفی میشود. رزینهای استفاده شده درساخت سنگ مصنوعی گرانیتی شامل رزین اپوکسی از نوع دیگلیسیدیل اتر بیس فنول نوع آ با نام تجاریEPONATE 557 و سخت کننده آن با نام تجاری EPONATE 567 و رزین وینیل استر از نوع بیس فنول نوع آ پایه اپوکسی و سیستم پخت آن شامل کبالت و کاتالیست به عنوان شتاب دهنده میباشد. در این پژوهش برای اصلاح مقاومت فشاری سنگ مصنوعی گرانیتی، روشهای مناسب، مانند استفاده از سه ماده افزودنی "نانوکلی"، "پلی اتر اترکتون" و "سیلیکون رابر" به عنوان مواد افزودنی با درصد وزنی 7/5% و 15% نسبت به مجموعه رزین انتخاب و درصد وزنی بهینه برای رسیدن به حداکثر مقاومت فشاری بررسی شده است. مقاومت فشاری با استفاده از استاندارد ملی 13-16618 تعیین شده است. نتایج مربوط به آزمایش مقاومت فشاری نشان دهنده بهبود مقاومت در نمونه های با ماده افزودنی پلی اتر اتر کتون و نانوکلی در دو نوع رزین می باشد، درحالیکه افزودن سیلیکون رابر باعث افت قابل توجه مقاومت فشاری می شود. نتایج همچنین نشان می دهد که افزودن 15درصد وزنی از هر سه ماده افزودنی در نمونه ها، باعث افت مقاومت سنگ نسبت به نمونه های 7/5 درصد وزنی میگردد. بر اساس نتایج برای اصلاح مقاومت فشاری سنگهای مصنوعی گرانیتی استفاده از مواد افزودنی "پلی اتر اترکتون" و" نانوکلی" با درصد وزنی 7/5 نسبت به مجموعه رزین پیشنهاد می شود.
کلیدواژه ها:
سنگ مصنوعی، گرانیت، رزین اپوکسی، رزین وینیل استر، نانوکلی، پلی اتر اتر کتون و سیلیکون رابر
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است