بررسی احتمال خرابی تیرها و دیوارهای برشی درسیستم دو گانه قاب خمشی بتنی و دیوار برشی
کد مقاله : 4251-IRAST (R1)
نویسندگان:
محمدامین بیاری *1، مرتضی آریا2
1دانشجو
2عضو هیئت علمی
چکیده مقاله:
منحنی های شکنندگی لرزه ای برای تعیین آسیب پذیری لرزه ای سازه ها مورد استفاده قرارمی گیرد اما آن چه در تعیین آسیب پذیری لرزه ای اهمیت دارد ، تعریف معیارهای خرابی می باشد که احتمال فراگذشت از این معیارهای خرابی مبنای تحلیل احتمالاتی است. در تحقیقات گذشته از یک معیار خرابی کلی مانند ماکزیمم دریفت طبقات برای تعیین احتمال خرابی سازه ها استفاده شده است اما در این تحقیق دو معیار خرابی محلی متفاوت برای سازه های مورد نظرکه دارای سیستم دوگانه قاب خمشی بتنی و دیوار برشی است تعریف شده و احتمال فراگذشت از معیارهای خرابی مورد نظر محاسبه شده اولین معیار خرابی محلی تعریفی دوران پلاستیک تیرهای سازه برای رسیدن به سطوح عملکردی از قبیل قابلیت استفاده بی وقفه ، ایمنی جانی یا آستانه فرو ریزش می باشد و دومین معیار خرابی محلی تعریفی دوران پلاستیک دیوار برشی طبقه اول سازه برای رسیدن به سطوح عملکردی مورد نظر می باشد بیان می گردد.
کلیدواژه ها:
دوران پلاستیک تیر، دوران پلاستیک دیوار برشی، معیار خرابی محلی، منحنی شکنندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است