تحلیل تاریخچه زمانی قاب مهاربندی واگرا با فیوز قائم
کد مقاله : 4243-IRAST (R1)
نویسندگان:
وحید اوسط *1، احسان درویشان2
1دانشگاه آزاد
2استادیار، گروه عمران، واحد رودهن،دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن ایران
چکیده مقاله:
سیستم EBF،شکل‌پذیری و قدرت استهلاک انرژی بالایی دارد. تیر پیوند در جذب انرژی نقش بسزایی را ایفا می‌کند. تیر پیوند به‌صورت فیوز عمل کرده و با جذب انرژی زمین‌لرزه، مانع از وارد شدن آسیب به سایر قسمت‌های سازه می‌رود. در این مقاله عملکرد لرزه ای پرداخته می شود. در این مقاله 2 مدل 5 طبقه با طول لینک 40 و 60سانتی متر و دهانه‌ی 5 متری در تیپ‌ خاکی دو با سیستم قاب مهاربندی خارج از مرکز EBF با شـکل پذیری ویژه توسـط با فیوز در نظر گرفته می شود ، هرکدام از نمونه‌های اولیه ابتدا با طراحی شده با ویرایش چهارم استاندارد 2800طراحی خطی شده و سپس به بررسی توزیع بار جانبی در این ساختمانها تحت اثر زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی پرداخته میشود. به منظور انجام تحلیل های تاریخچه ی زمانی غیرخطی از 5 رکورد زلزله استفاده شد. نتایح نشان می دهد با افزایش طول فیوز قائم سازه دارای جابجایی نسبی بیشتری در طبقات می باشد همچنین با افزایش طول فیوز جابه‌جایی بام افزایش می یابد.
کلیدواژه ها:
قاب مهاربندی شده واگرا، فیوز قائم، تحلیل تاریخچه زمانی، برش پایه.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است