بررسی استحکام اعضای لوله‌ای سکوهای دریایی دارای خوردگی حفره‌ای تحت اثر بار محوری و ضربه‌ی جانبی
کد مقاله : 4242-IRAST
نویسندگان:
محمد عظیمی قادیکلایی *1، محمد رضا خدمتی2، مسعود نظری1
1بدون سمت
2عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر تهران
چکیده مقاله:
خوردگی حفره‌ای یکی از خوردگی‌های شایع در محیط دریاست که امکان وقوع آن برای سکوهای دریایی نیز محتمل است. علاوه بر بار فشاری محوری، که اصلی ترین بارگذاری موجود در اعضای سازه‌ای سکوهای ثابت است، ضربه‌های جانبی از جمله‌ی بارهای خطرناکی است که در طول عمر سکو ممکن است رخ دهد. تا کنون تحلیل این ضربه‌های جانبی توسط برخی دانشمندان در حالت‌های خورده شده و خورده نشده مورد بررسی قرار گرفته است اما هیچکدام از آن‌ها خوردگی حفره‌ای را لحاظ ننموده‌اند. در این پژوهش تمرکز اصلی روی پارامترهای مختلف جسم ضربه زننده می‌باشد به طوری که مکان وقوع ضربه در طول لوله، اندازه‌ی جسم ضربه زننده، زاویه ی جسم ضربه زننده و لوله به عنوان پارامترهای متغیر جسم ضربه زننده، همچنین میزان پیش‌تنیدگی و شرایط تکیه گاهی عضو به عنوان پارامترهای متغیر لوله در نظر گرفته شده‌اند. میزان خوردگی و مکان وقوع خوردگی نیز در تمامی مدل‌ها به صورت ثابت لحاظ گردید. در این مقاله از نرم افزار انسیس برای مدل‌سازی و تحلیل مدل‌های عددی استفاده شد و پس از استخراج داده‌ها و انتقال آنها به نرم افزار اکسل نمودارهای بررسی مقاومت لوله‌ها به دست امده است. روال کلی نتایج این پژوهش نیز به این صورت است که هرچه اندازه‌ی محل تماس جسم ضربه زننده و لوله بزرگتر باشد، میزان فرورفتگی جسم ضربه زننده درون لوله و تغییر شکل‌های ناشی از ضربه بیشتر خواهد شد. همچنین بررسی پیش‌تنیدگی محوری و شرایط تگیه گاهی نیز نتایج جالبی را در بر داشته است که در متن مقاله به آن پرداخته شده است.
کلیدواژه ها:
اعضای لوله‌ای، خوردگی حفره‌ای، ضربه‌ی جانبی، بار محوری، فرورفتگی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است