انمایی و تنظیم بهینه میراگر ضربه‌ای به منظور کاهش پاسخ لرزه ای قابهای فولادی
کد مقاله : 4240-IRAST (R1)
نویسندگان:
محسن شهروزی *1، امیر عبدالحسین مرواریدفروش2
1عضو هیات علمی
2دانش آموخته دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
میراگرهای ضربه ای با قابلیت کاهش سریع پاسخ تحت ارتعاشات دینامیکی و گذرا طی پژوهشهای اخیر مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش جستجوی نظم یافته پارامترهای این نوع میراگر جهت عملکرد مناسب آن طی زلزله در قالب بهینه یابی فرمولبندی میشود. سپس ضمن تعییر جانمایی میراگر در طبقات قابهای فولادی خمشی، متغیرهای طرح شامل نسبت سختی، نسبت جرمی و فاصله برخورد تنظیم می گردند. با عنایت به ماهیت پیوسته متغیرهای مذکور، شیوه دسته ذرات بهینه یاب در زمره روشهای نوین فرا ابتکاری برای مساله بهینه یابی حاضر ویژه سازی شده است. بدین منظور مدلسازی عملکرد میراگر در مثالهایی از قابهای خمشی کوتاه و میان مرتبه چند درجه آزاد و با استفاده از تحلیلهای عددی تاریخچه زمانی تحت مجموعه ای از زلزله های مخرب مطالعه شده است. نتایج این بررسی با پارامترهای بهینه میراگر حاکی از اولویت طبقات آخر و نزدیک به آن از لحاظ جانمایی کاربرد یک میراگر ضربه ای برای بهبود پاسخهای لرزه ای کنترل شده در مقایسه با حالت کنترل نشده می باشد. در مقابل مشخص شد که جابجایی محل نصب میراگر به پایینترین طبقات ضمن کاهش برخوردهای موثر می تواند کارایی آن را به نحو چشمگیری تضعیف نماید.
کلیدواژه ها:
میراگرضربه ای، طراحی لرزه ای، جانمایی بهینه، دسته ذرات بهینه یاب
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است