بررسی اثر سخت کننده ها بر تیرها متصل به سیستم دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری انفجار
کد مقاله : 4239-IRAST (R2)
نویسندگان:
علی گل افشار *1، علی رهبر2
1عضو هیئت علمی
2کارشناس
چکیده مقاله:
حملات تروریستی در مجاورت ساختمان ها و اماکن حیاتی، می تواند باعث بوجود آمدن خسارات فاجعه آمیزی بر روی اجزا داخلی و خارجی ساختمان ها گردد. یکی از گام‏های اساسی جهت حفظ سرمایه ‏های ملی و کاهش خطر، مطالعه و شناخت رفتار سازه ها تحت اثر بارهای ضربه‏ای و انفجار می‏باشد، با توجه به جایگاه ویژه سازه‏های فولادی در صنعت ساختمان کشور لازم و ضروری می‏باشد. در بارگذاری جانبی انفجار بر سیستم دارای دیوار برشی فولادی، تخریب تیر قاب فولادی مجاور جز عوامل ثانویه ایجاد فروپاشی های پیشرونده می باشد. لذا بررسی رفتار تیرها تحت بارگذاری انفجار ضروری میباشد و عمدتاً تخریب تیرها ناشی از کم بودن مقاومت اتصال و ضعیف بودن تیرها در مقابل کمانش احتمالی می باشد. لذا با استفاده از دو نوع آرایش سخت کننده در تیر قاب عمود بر دیوار برشی فولادی تحت بارگذاری 200 کیلوگرم تی ان تی به فاصله 3متر در نرم افزار آباکوس مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استفاده از سخت کننده ها تأثیر چندانی در کاهش تغییر مکان تیرها نداشته است.
کلیدواژه ها:
دیوار برشی فولادی، سخت کننده، انفجار، BLAST LOADING ، ABAQUS
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است