ارزیابی روش تحلیل دینامیکی فزاینده دربرآورد لرزه ای قاب های خمشی محیطی دسته شده با مهارکمربند خرپایی
کد مقاله : 4238-IRAST (R1)
نویسندگان:
حامد غلامی *1، جعفر کیوانی قمصری2، حسین لواسانی3
1hamed
2دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،
3استادیار- دانشگاه خوارزمی
چکیده مقاله:
به تازگی ،گسترش کاربرد روش های تحلیل غیرخطی سازه ها ، موجب ایجاد روش های ارزیابی متفاوت برمبنا سطوح عملکردی شده است.یک ایده نو که به عنوان روش تحلیل دینامیکی افزایشی( IDA ) معرفی شده ، به منظور تخمین عملکرد لرزه ای سازه ها و همچنین روش رسم منحنی احتمالی، وابسته به پارامترهای شاخص خسارت (( DM وشاخص شدت IM )) می باشد.این روش شامل اثر دادن یک یا چند رکورد زمین لرزه بر روی سازه است،که هریک تا رسیدن به یک شدت خاص مقیاس شده اند. یکی از فرمهای سازه ای پرکاربرد در سازه های بلند استفاده از ترکیب دو قاب خمشی محیطی دسته شده و کمربند سخت کننده خرپایی می باشد.این فرم سازه ای، درکاهش پاسخ سازه در برابر بارهای جانبی تاثیر دارد. در این پژوهش رفتار اینگونه قاب ها در سازه ۲۰ طبقه با دو نوع متفاوت آرایش اسکلت مقاوم کمربند سخت کننده مهاری تحت ۷ رکورد مقیاس شده حوزه دور و نزدیک گسل مورد مطالعه قرار گرفته است. در نتایج حاصل از منحنی های ( IDA) نشان داده شده است؛ منحنی های میانگین تا تراز شدت خاصی روی هم قرار می گیرند، در واقع حد الاستیک رفتارخطی سازه را نمایان می کند و درادامه با افزایش شدت زلزله، در طبقاتی جهشی در بعضی از منحنی های یگانه IDAداریم، نشان دهنده ایجاد مفصل پلاستیک درسازه می باشد و همچنین شیب تغییرات DM نسبت به تغییرات ابتدایی کمترشده است، نشان از تبدیل حالت سخت سازه به نرم شدگی سازه می باشد.
کلیدواژه ها:
تحلیل غیرخطی سازه ها ، تحلیل دینامیکی افزایشی ، شاخص خسارت ، قاب خمشی محیطی دسته شده ، کمربند سخت کننده خرپایی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است