ارزیابی تاثیر جداساز لاستیکی با هسته‌ی سربی بر روی سازه‌هایی با سیستم جانبی متفاوت
کد مقاله : 4232-IRAST (R1)
نویسندگان:
سید رضا برادران هاشمی *1، منصور قلعه نوی2
1گروه عمران ،دانشکده مهندسی،دانشگاه فردوسی مشهد،ایران
2دانشیار گروه
چکیده مقاله:
در عصر حاضر مبارزه با بلایای طبیعی ازجمله زلزله، یکی از دغدغه‌های دانشمندان عرصه‌ی عمران هست .مهم‌ترین اثری که جداگر لرزهای بر روی ساختمان می‌گذارد کاهش پاسخ شتاب سازه با افزایش دوره نوسان سازه می‌باشد در این پژوهش ابتدا سازه‌هایی با سیستم‌های جانبی مختلف مانند مهاربند، قاب خمشی ،دیوار برشی ، سیستم‌ دوگانه قاب خمشی با دیوار برشی و قاب خمشی با مهاربند به‌صورت 3، 5 و8 طبقه طراحی می‌شود. سپس پارامترهای لرزه‌ای در هریک از سازه‌ها به‌وسیله تحلیل تاریخچه زمانی به دست میاید که بیشترین درصد کاهش برش پایه در ساختمان‌های دارای دیوار برشی به میزان 70درصد و کمترین درصد در سازه‌های دارای قاب خمشی به میزان 50درصد مشاهده می‌شود .همچنین بیشترین درصد کاهش شتاب طبقات در سازه‌های دارای قاب خمشی با مهاربند به میزان 60درصد و کمترین درصد در سازه‌های دارای قاب خمشی به میزان 40درصد مشاهده می‌شود . همچنین بیشترین درصد کاهش جابجایی نسبی طبقات در سازه‌های دارای قاب خمشی با مهاربند به میزان 80 درصد و کمترین درصد در سازه‌های دارای قاب خمشی به میزان 60درصد مشاهده می‌شود.
کلیدواژه ها:
جداساز لاستیکی سربی، تحلیل تاریخچه زمانی، سیستم جانبی مختلف، مشخصات دینامیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است