ارزیابی روشهای انرژی کرنشی مودال و ضریب آسیب انحنا برای شناسایی خسارت ناشی از زلزله در تکیه گاه پلهای دارای قوس در پلان
کد مقاله : 4229-IRAST (R1)
نویسندگان:
علیرضا عربها نجف آبادی *، فرهاد دانشجو
دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
شناسایی آسیب‌های سازه‌ای با استفاده از بررسی الگوی تغییرات مشخصات مودال در پایش وضعیت پلها دارای اهمیت فراوانی است. چالش عمده در این مسیر آن است که خسارت عموما یک پدیده موضعی می باشد و ممکن است اثرات مهمی بر پاسخ های دینامیکی سازه در فرکانسهای پایین نداشته باشد. در این تحقیق برای نخستین بار از روشهای انرژی کرنش مودال(DI) و ضریب آسیب انحناء(CDF ) برای شناسایی آسیب تکیه گاهی پلهای دارای قوس در پلان استفاده شده است. برای این منظور ابتدا آسیبهای محتمل حاصل از زلزله در تکیه گاه پلهای دارای قوس در پلان تعیین و سپس با استفاده از روش المان محدود مشخصات مودی یک پل با زاویه قوس مرکزی 90 درجه عرشه قبل و بعد از خسارت استخراج شده است. از معیار اطمینان مودی(MAC) برای تعیین همبستگی مودها استفاده شده است. اثر مودهای انتخابی بر دقت شاخص‌های DI و CDF نیز از مواردی است که مورد برررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که آسیب های تکیه گاهی سبب ظهور مودهای ارتعاشی جدید در پل مورد بررسی شده اند و بوجود آمدن این مودها موید آسیب از نوع تکیه گاهی است . با حذف مودهای نو ظهور با استفاده از شاخص MAC و همچنین حذف مودهای پیچشی حاصل از انحناء عرشه می توان با دقت بسیار مناسبی از شاخصهای DI و CDF برای شناسایی آسیب‌های تکیه گاهی استفاده نمود.
کلیدواژه ها:
شناسایی آسیب تکیه گاهی، پل دارای قوس در پلان، انررژی کرنشی مودال، ضریب آسیب انحناء.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است