الگوی تهیه و شیوه بهبود عملکرد عمل‌آوری بتن به روش اشباع کردن با معرفی روش و تجهیزات فنی
کد مقاله : 4228-IRAST (R1)
نویسندگان:
امین ابراهیمی *1، سعید غفارپورجهرمی2
1دانشجوی کارشناسی ارشد
2رییس دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
چکیده مقاله:
یکی از فرآیندهای مهم در عملیات اجرایی بتن، عمل‌آوری یا curing است. عمل آوری،یعنی حفظ رطوبت و دمای بتن درحدرضایت ‌بخش در طی دوره‌ای مشخص،که بلافاصله پس از بتن ‌ریزی و اتمام عملیات پرداخت و سخت شدن بتن آغاز می‌شود. چنانکه بتن بتواند به خواص مورد نظر برسد.عمل آوری بتن برخواص بتن سخت شده مانند دوام، مقاومت، آب بندی، مقاومت سایشی، ثبات حجمی، مقاومت دربرا بر یخ زدن و آب شدن و نمکهای یخ زده تاثیر بسزایی می گذارد.عمل آوری روش های مختلفی از قبیل اشباع کردن محیط پیرامون بتن،اندود کردن سطح و روش هایی که با تامین حرارت و رطوبت اضافی برای بتن، رشد مقاومت آن را تسریع میکنند. هدف از بررسی این روش، تسریع در ایجاد و اجرای تکنولوژی های نو مقرون به صرفه و وکاهش هدر رفت آب در تاسیسات مربوط به عمل آوری بتن و عمل آوری مصالح دیگر می باشد. این روش باعث کاهش نیروی انسانی،صرفه جویی در مصرف آب، مقاومت نهایی بالاتر و نهایتا" به صرفه بودن از نظر اقتصادی میباشد.از این روش در عمل‌آوری فونداسیون، سقف، کارگاه های ساخت مصالح پیش ساخته بتنی نیز استفاده میشود.
کلیدواژه ها:
بتن، عمل‌آوری بتن، اشباع کردن،هیدراتاسیون، مقاومت
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است