بررسی تجربی عملکرد ستون‌های چوبی محصور شده با ورق‌های پلیمری مسلح به الیاف کربن و مقاطع مستطیلی فولادی توخالی
کد مقاله : 4226-IRAST (R1)
نویسندگان:
لیلا رضویان *1، مرتضی نقی پور2
1دانشجوی ارشد دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
2هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشکده مهندسی عمران، گروه سازه
چکیده مقاله:
با توجه به رشد روز افزون جمعیت و افزایش نیازها، احتیاج به طیف گسترده و منابع عظیمی از مواد به شدت احساس می‌شود. ترکیب چوب و فولاد کامپوزیت جدیدی است که در کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته است. چوب و فولاد هر کدام به تنهایی مزایا و معایبی دارند. همواره ترکیب این دو ماده و ایجاد مقطع مرکب باعث بهبود خواص هردو ماده شده و در نهایت ظرفیت بابری نهایی آن را افزایش می‌دهد. مقطع مرکب ساخته شده از فولاد و چوب دارای سختی بیشتری بوده و شکل پذیری بیشتری از خود نشان می‌دهد، هم چنین کمانش موضعی فولاد به تعویق افتاده یا کاملا از وقوع آن جلوگیری می‌شود .در این پژوهش هدف بررسی رفتار ستون های مرکب از الوار چوبی محصور شده است که نمونه ها در محیط آزمایشگاهی تحت بار محوری فشاری مورد بررسی قرار خواهیم داد و ظرفیت باربری نهایی نمونه و تغییر شکل آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. در این آزمایش از ورقه فولادی و همچنین ورقه پلیمری مسلح به الیاف کربن (FRP) به منظور محصور شدن الوار چوبیکه به وسیله چسب اپوکسی به یکدیگر متصل شده‌اند استفاده شده‌است. در پایان این تحقیق مشاهده شده‌است الوار چوبی محصور‌شده با ورقه‌های پلیمری مسلح به الیاف کربن که الیاف آنها در جهت 90 درجه نسبت به راستای افق قرار گرفته‌است، مقاومت بیشتری تحمل کرده و از شکل پذیری مناسبی برخوردار بوده‌اند.
کلیدواژه ها:
چوب، فولاد، ورقه پلیمری مسلح به الیاف کربن، ظرفیت باربری نهایی، شکل‌پذیری.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است