بررسی پارامتریک موقعیت قرار گیری دیوار برشی بتنی در قاب فولادی دو بعدی تحت اثر بار انفجار
کد مقاله : 4224-IRAST (R1)
نویسندگان:
صبا تخم افشان حمیدی *1، امین مصطفویان2، سید باقر حسینیان3، حمیدرضا محمودی کردخیلی4، مرضیه تورانی5
1دانشجو
2استادیار گروه مهندسی / دانشگاه پیام نور
3استادیار گروه مهندسی عمران / دانشگاه صنعتی بابل
4گروه مهندسی عمران/ دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر
5دانش آموخته کارشناسی ارشد موسسه آموزش لامعی گرگانی
چکیده مقاله:
ساخت مواد منفجره فرآیندی آسان وهمیشه دردسترس است. با توجه به افزایش حملات تروریستی که درکشور اتفاق افتاده است، نیاز به بررسی پدیده‌ی انفجار احساس می‌شود. باتوجه به اینکه بار انفجار یک بار جانبی است، پس سیستم های باربرجانبی (قاب خمشی، دیواربرشی ومهاربند) نقش اساسی ایفا می‌کنند. به جهت اینکه تغییرات سرعت درسازه های سنگین کمترازسازه های سبک است، سازه های اسکلت فلزی بدلیل سبک بودن ولاغربودن اعضای آن تغییرات سرعت بیشتری دارند. یکی از مطرح ترین دستور العمل در زمینه پدیده انفجار و اثراتش بر سازه، UFC3-340-02 می باشد. دراین تحقیق قاب فولادی دو بعدی با تعداد دهانه ی 3 و 5 و 7 و دو تیپ ارتفاعی 3 و 7 طبقه بعنوان قاب تحقیق انتخاب و به کمک UFC3-340-02 بر روی آن بارگذاری انجام شد و طی تحلیل غیر خطی دینامیکی با کمک نرم افزار SAP2000 نتایج استخراج شد. نتایج حاصله نشان می‌دهند وجود دیوار برشی در قاب‌ها منجر به کاهش زمان تناوب طبیعی تمامی قاب‌ها شده و این امر منجر به نزدیک شدن دوره تناوب طبیعی سازه و بارگذاری دینامیکی گردیده است. همچنین حضور دیوار برشی در دهانه پیرامونی تاثیر بسیار مناسبتری نسبت به قرارگیری آن در دهانه های داخلی دارد.
کلیدواژه ها:
دیوار برشی، بار انفجار، تحلیل دینامیکی، دیافراگم نیمه صلب، sap2000
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است