بررسی رفتار چرخه ای مقاوم سازی دیوار برشی فولادی با مهاربند واگرا در قاب های فولادی
کد مقاله : 4214-IRAST (R1)
نویسندگان:
سعید راستگار *1، ناصر حبیب زاده2، محمد حسین متین پور3
1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
22 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
3عضو هیات علمی مهندسی عمران، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
چکیده مقاله:
سیستم های موجود را می توان با اضافه کردن سیستم های سازه ای جدید مقاوم کرد.این کار سبب به وجود آمدن سیستم های باربرجانبی جدید و ترکیبی همراه با ویژگی های متفاوت نسبت به سیستم های اولیه می شود. تحقیق حاضر در نظر دارد تا با اضافه کردن مهاربند های واگرا به دیوارهای برشی فولادی مقاطع اولیه ی مهاربندهای واگرا و ضخامت های دیوار برشی فولادی را در نرم افزار ETABS برای 3 مدل 5، 10 و 15 طبقه طراحی و به دست آورده و سپس با انجام آنالیزهای غیرخطی استاتیکی چرخه ای در نرم افزار ABAQUS به مطالعه رفتار سازه های متشکل از قاب خمشی فولادی مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی بپردازد و عوامل تاثیرگذار بر این پارامترها و مشکلات موجود در برابر طرح چنین سیستمی را مورد بررسی قرار دهد. بار گذاری چرخه ای با استفاده از آیین نامه ی ATC-24 انجام
می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل نشان می دهد سازه متشکل از دو سیستم مقاوم جانبی مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی سیستمی با ویژگی های سختی و شکل پذیری زیاد بوده و رفتار چرخه ای پایدار و مناسبی را از خود نشان می دهد که با توجه به نمودار های هیسترزیس به دست آمده برای هر سه مدل مورد مطالعه ی 5 ، 10 و 15 طبقه مشاهده می گردد که مساحت زیر منحنی هیسترزیس یا به عبارت دیگر میزان ظرفیت اتلاف انرژِی نسبت به سیستم های دوگانه ی موجود افزایش می یابد.
کلیدواژه ها:
قاب خمش فولادی ، دیوار برشی فولادی ، مهاربند واگرا ، تحلیل استاتیکی غیر خطی ، رفتار چرخه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است