بررسی پارامترهای لرزه ای مقاوم سازی دیوار برشی فولادی با مهاربند واگرا با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی
کد مقاله : 4213-IRAST (R1)
نویسندگان:
سعید راستگار *1، ناصر حبیب زاده2، محمد حسین متین پور3
1دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
22 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
3عضو هیات علمی مهندسی عمران، گروه عمران ، واحد تبریز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز ، ایران
چکیده مقاله:
سیستم های جدید سازه ای راهکارها و ابزارهایی هستند که برای رفع مشکلات موجود و همچنین جواب دهی به نیازهای معماری توسط مهندسین سازه ایجاد و توسعه می یابند . دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی ازجمله سیستم های جدید مقاوم جانبی جدید هستند که در دهه های اخیر به دلیل مزایا و عملکرد مناسب و مورد قبول شان مورد توجه واقع شده اند ، ترکیب این سیستم ها با قاب خمشی فولادی می تواند در شرایط خاص و مناسب یاری رسان مهندسین سازه و سازندگان باشد . در این تحقیق که بر روی مدل های 5، 10 و 15 طبقه شامل ترکیب دیوار برشی فولادی و مهاربند واگرا ی هشتی در قاب های خمشی فولادی انجام گرفته است ، دیوار برشی فولادی و مهاربند واگرا در یک پانل و به صورت همزمان به کار برده شده است .نتایج حاصل از انجام تحلیل استاتیکی غیر خطی انجام گرفته در نرم افزار المان محدو د ABAQUSنشان گر کاهش ضریب رفتا ر و ضریب شکل پذیری سیستم های ترکیب شده نسبت به سیستم های دوگانه ی قاب خمش فولادی و دیوار برشی فولادی در مدل های 5 و 15 طبقه و افزایش این ضرایب در مدل 10 طبقه می باشد همچنین نتایج خاصل نشان گر بالا بودن میزان سختی اولیه در هر 3 مدل بررسی شده می باشد.
کلیدواژه ها:
دیوار برشی فولادی ، مهاربند واگرا ، پارامترهای لرزه ای، تحلیل استاتیکی غیر خطی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است