بهینه‌سازی رفتار قاب های مهاربندی شده دارای المان زانویی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
کد مقاله : 4210-IRAST (R1)
نویسندگان:
مسعود درستی *، محمد زرین
دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده مقاله:
هدف از انجام این پروژه مطالعه ی رفتار دینامیکی نوع جدیدی از سیستم‌های مهاربندی است که با المان زانویی تجهیز شده اند. طول و نحوه ی آرایش اعضای زانویی به شدت رفتار دینامیکی و میزان جذب انرژی قاب‌های مهاربندی شده ی دارای المان زانویی را تحت تأثیر قرار می دهد.بنابراین لازم است تا در مورد طراحی اعضای زانویی مطالعات بیشتری صورت بگیرد. در این مقاله، پارامترهای هندسی طراحی معرفی‌شده برای طراحی این نوع مهاربند زانویی بار دیگر موردبررسی قرارگرفت و بهینه‌ترین مقادیر این پارامترها با استفاده از الگوریتم ژنتیک استخراج‌شد. سپس به کمک نرم افزار opensees رفتار قاب‌های خمشی متوسط فولادی ۳، ۵ و ۷ طبقه که با این آرایش بهینه از المان‌های زانویی تجهیز شده‌اند، با استفاده از تحلیل تاریخچه زمانی و تحلیل دینامیکی افزایشی با رفتار قاب هایی که با آرایش پیشنهادی مطالعات پیشین تجهیز شده بودند، مقایسه شد. نتایج نشان داد، توانایی تحمل تغییر مکان نمونه های بهینه‌سازی شده بیشتر از سایر نمونه هاست. همچنین احتمال فروریزش این سازه ها در شدت طیفی یکسان کمتر از سازه‌هایی است که با آرایش پیشنهادی مطالعات پیشین تجهیز شده اند.
کلیدواژه ها:
المان زانویی، بهینه‌سازی، الگوریتم ژنتیک، تحلیل تاریخچه ی زمانی ، تحلیل دینامیکی افزایشی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است