بررسی روشهای کاهش لنگی برشی در سازه های بلند با سیستم قاب محیطی
کد مقاله : 4208-IRAST (R3)
نویسندگان:
اسما هاشمی نژاد *
دانشگاه صنعتی بیرجند
چکیده مقاله:
برای بهبود رفتار ساختمان های بلند سیستم های سازه ای مختلفی پیشنهاد شده است .سیستم قاب محیطی از مناسبترین سیستم های مقاوم دربرابر بار های جانبی در این نوع سازه هاست. در طراحی ساختمان بلند باید به تغییر شکل های ناشی از برش توجه نمود و تا حد امکان سعی در کاهش آن ها نمود . به این تغییر شکل ها تاخیر برشی گفته می شود .محققان گذشته در طراحی های خود بیش تر اثر تاخیر برشی بر روی ستون های ساده را مورد بررسی قرار داده اند .در این مطالعه اثر تاخیر برشی در تیرچه با مقطع جعبه ای مورد بررسی قرار گرفته است و با در نظر گرفتن سختی تیرهای بین ستون ها، ایجاد قاب مهاربندی و مقایسه سیستم دارای ستون های دسته بندی شده ، به بررسی روش های کاهش لنگی برشی پرداخته می شود . بدین منظور ساختمان 40طبقه بصورت سه بعدی و مطابق با استاندارد ASCE/SEI 7-10 وبا افزایش سختی ،دسته بندی ستون ها و ایجاد قاب مهاربندی مدلسازی شده است .در نرم افزارETABS2015
در سازه طراحی شده و مقایسه آن با سازه های بلند معمولی به تاثیر این عوامل بر روی لنگی برشی پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که هر یک از عوامل ذکر شده باعث کاهش میزان قابل توجهی از لنگی برشی گردیده است که در این میان تاثیر افزایش سختی تیر های محیطی بر کاهش لنگی بیش تر بوده است .
کلیدواژه ها:
ساختمان بلند، قاب محیطی ،سختی تیر رابط ، قاب مهاربندی، لنگی برشی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است