بررسی تاثیر میراگر MR در کنترل نیمه فعال پاسخ لرزه ایی سازه ها
کد مقاله : 4205-IRAST (R1)
نویسندگان:
حامد باصر *1، رضا نجمی آزاد2، حسین موسویان3، سعید یوسفی4
1مدرس دانشگاه
2هیئت علمی
3هیت علمی
4دانشجو
چکیده مقاله:
حفظ عملکرد سازه و امنیت آن در برابر حوادث طبیعی نظیر زلزله و باد شدید از دغدغه های بزرگ مهندسین است همچنین با روند بلند مرتبه سازی و ساخت و ساز در مناطق لرزه خیز اهمیت فوق العاده ای پیدا کرده است. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی در مورد کنترل لرزه ای سازه ها انجام شده است. سیستم های کنترل نیمه فعال را می توان شکل تکامل یافته سیستم های سازه ای نوین دانست که هوشمندند و بر تغییرات بارهای دینامیکی وارده قابل انطباق می باشند. این سیستم ها دارای خواص مکانیکی (سختی و میرایی) متغیر می باشد که در هر لحظه با توجه به پاسخ خروجی سازه قابل کنترل هستند.در این پژوهش هدف طراحی یک سیستم کنترل نیمه فعال برای مدل های سازه ای با استفاده از میراگر MR و یک کنترل کننده پارامترهای میراگر می باشد. مدل های سازه ای مجهز به میراگرهای MR مدل سازی شده و کنترل گر فازی برای کنترل آن به کار گرفته می شود که به منظور کنترل موثر از توابع عضویت و قوانین فازی مختلف استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که استفاده از میراگر MR برای شتابنگاشت های با محتوای فرکانسی متفاوت موجب کاهش در پاسخ تغییرمکانی سازه و بهبود عملکرد لرزه ای سازه می شود و عملکرد سیستم کنترل نیمه تحت تاثیر موقعیت قرارگیری میراگر MR بوده و قرارگیری میراگر در طبقات بالاتر سبب کاهش بیشتر در پاسخ های سازه می شود. همچنین عملکرد سیستم کنترل نیمه فعال و میراگر MR تحت تاثیر پارامترهای کنترل گر فازی می باشد.
کلیدواژه ها:
یراگر MR، پاسخ سازه ها، کنترل سازه، کنترل نیمه فعال
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است