بررسی رفتار مهار بندهای واگرا با تیر پیوند قائم تحت بار انفجاری
کد مقاله : 4198-IRAST (R1)
نویسندگان:
عباس اکبرپور1، علی قمری2، مصطفی علی آبادی فراهانی *3
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
2دانشگاه علوم و توسعه پایدار آریا
3دانشگاه غیر انتفاعی آریا
چکیده مقاله:
برای مقاوم سازی سازه‌ها در برابر انفجار، نیاز است با درک رفتار سازه‌ها در برابر انفجار جنبه‌های مختلف طراحی مقاوم سازی ساختمان‌ها در برابر موج انفجار مورد بررسی قرار گیرد که یکی از روشهای کنترل غیرفعال، سیستم تیر پیوند قائم است، که تیر پیوند قائم به صورت قائم بین گره دو مهاربند شورن و بال پایینی تیر کفی بالا نصب می شود و سبب کاهش خرابی در سازه اصلی می‌شود. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار6.14.3 ABAQUSE به مدل سازیه این نوع مهاربند و عکس العمل آن نسبت به موج انفجاری پرداخته شده است. انفجار به صورت هوایی و با سه نیروی متفاوت شدید، متوسط و ضعیف به قاب با تیر پیوند قائم به طول‌های برشی و برشی خمشی وارد شده است. مدل‌ها به روش تحلیل دینامیکی غیر خطی تحلیل شده و نتایج تحلیل‌ها به صورت تنش‌ها، تغییر مکان‌ها و نیروهای وارد شده به مدل‌ها مقایسه شده است.
کلیدواژه ها:
انفجار، تیرپیوند قائم، عملکرد قاب، سازه فولادی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است