آنالیز و تحلیل تخریب سازه‌های فولادی تقویت شده با الاستومر و فولاد تحت برخورد پرتابه جنگی به کمک المان محدود نرم افزار آباکوس IRAST-4193
کد مقاله : 4193-IRAST (R2)
نویسندگان:
کامران فرح بخش کارگشا *
مدیر عامل
چکیده مقاله:
از پیدایش تکنولوژی انفجار و دانش مربوط به بارهای انفجاری مدت زیادی می‌گذرد. امروزه با گسترش تاسف بار حملات تروریستی، تحلیل و طراحی سازه‌های مقاوم در برابر انفجار نیز توسعه یافته است و آئین نامه‌های متعددی توسط مراجع مختلف برای تحلیل و طراحی انفجاری ارائه شده است. از طرفی با پیدایش مصالح نوین، گسترش کاربرد آنها در مهندسی عمران و کاربری مناسب آنها در بهسازی سازه‌های موجود، چشم انداز جدیدی در جهت مقابله با این وقایع فراهم شده است. این پژوهش به بررسی میزان نفوذ یک پرتابه جنگی به دیوار برشی تقویت شده با لایه‌های متناوبی از کامپوزیت و فولاد خواهد پرداخت. نتایج حاصل نشان می‌دهد ترکیب بتن، فولاد و الاستومر می‌تواند در کاهش اثرات بار های دینامیکی ناشی از برخورد پرتابه جنگی تاثیر گذار باشد. در این تحقیق به بررسی و تقویت اماکن نظامی، سیاسی و تسلیحاتی با سازه‌های دیوار برشی فولادی با لایه‌های متناوبی از فولاد و الاستومر پرداخته خواهد شد. برای این کار ابتدا مدلی سه بعدی از سازه دیوار برشی ساخته و سپس مدل مذکور را با کمک نرم افزار آنالیز و شبیه سازی آباکوس که بر اساس فرایند المان محدود تحت برخورد پرتابه جنگی مورد پردازش قرار می‌دهیم. برای بررسی اثرات تخریبی روی سازه مورد نظر، به منظور تقویت سازی، سازه را با لایه‌های متناوبی از الاستومر و فولاد تقویت نموده و مورد تحلیل قرار می‌دهیم. پس از شبیه سازی کانتورهای خروجی مانند تنش‌ها، کرنش‌ها ، جابجایی‌ها و اثرات تخریبی سازه مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد.
کلیدواژه ها:
المان محدود، لایه های الاستومری، پرتابه های جنگی، دیوار های برشی، نرم افزار آباکوس
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است