بررسی اثر محصور کردن ستونهای SRC با روکش FRP و مقایسه آن با ستونهای CFT و تحت بارگذاری چرخه ای
کد مقاله : 4192-IRAST (R4)
نویسندگان:
احسان رنجبر *1، عباس اکبرپور2
1دانشجوی کارشناسی ارشد واحد تهران غرب
2عضو هایت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده مقاله:
استفاده از ستون مرکب به علت همکاری توأم و مناسب بتن و فولاد در بسیاری از دستگاه‌های سازه‌ای در سرتاسر جهان در حال افزایش است. ستون‌های مرکب نه‌تنها مزایای بسیاری در ساخت دارند بلکه باعث بهبود قابل‌توجهی در خواص مکانیکی اعضای سازه‌ای در مقایسه با اعضای بتن مسلح و فولادی تنها می‌شوند ازجمله این موارد می‌توان افزایش محصورشدگی، افزایش مقاومت برشی و درنتیجه افزایش کارایی عضو را نام برد. ستون مرکب با مقاطع مختلفی ساخته می‌شوند ازاین‌رو دارای تنوع ساختاری می‌باشند. در این مقاله به سه نوع خاص ستون‌های CFT و SRC و SRC تقویت‌شده باروکش FRPپرداخته‌شده و با کمک نرم‌افزار المان محدودی ABAQUS این ستون‌ها مدل شده و تحت بارگذاری چرخه‌ای قرار می‌گیرند و نمودارهای جذب انرژی و هیسترزیس آن‌ها بایکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آنها مشخص شده است. سپس رفتار سازه با هم مقایسه شده و نشان داده شده است که ستونهای تقویت شده به کمک frp رفتار بهتری از خود نشان داده‌اندشکل پذیری سازه با استفاده از روکشهای FRP بهبود چشم گیری داشته و میزان آن از 4/96 به 5/2 رسیده است. با استفاده از روکشهای FRP نقاط تسلیم شده و المانهای تسلیم شده کاهش یافته و سازه تحمل نیروی بیشتری را داردو در برابر زلزله رفتار بهتری از خود نشان می‌دهد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی:ستون مرکب،محصور شدگی،ABAQUS ،بارگذاری چرخه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است