ارزیابی کارایی سنجه های شدت حرکت زمین در تخمین پاسخ دینامیکی قابهای خمشی بتنی با ارتفاع متوسط
کد مقاله : 4191-IRAST (R1)
نویسندگان:
معین دیانی *1، سالار آرین مقدم2، رضا اسمعیل آبادی1
1دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
2پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
چکیده مقاله:
انتخاب شتاب نگاشت های مناسب جهت انجام تحلیل های دینامیکی غیر خطی یکی از مهمترین چالش ها به دلیل تاثیر مهم آنها در تفسیر پاسخ‌های تحلیل می باشد. یک روش منطقی برای پالایش اولیه شتاب نگاشت ها با صرف هزینه محاسباتی اندک، کاربرد فرایند پالایش بر مبنای سنجه شدتی است که بتواند به خوبی پاسخ های سازه ای محتمل را پیش بینی کند. در این تحقیق، فهرستی از سنجه های شدت به منظور تعیین کاراترین آنها از نقطه نظر ارتباط موثر با پاسخ دینامیکی سازه مورد بررسی قرار می گیرد. مدل های انتخابی در این مقاله، شامل دو سازه دو بعدی 4 و 8 طبقه بتنی با سیستم قاب خمشی ویژه می باشند که به صورت غیرخطی مدلسازی شده است. مقادیر ظرفیت فروریزش سازه ها با استفاده از سنجه شدت Sa(T1) و تحلیل های دینامیکی فزاینده (IDA) با استفاده از نرم افزار SeismoStruct تحت اثر 40 شتابنگاشت منتخب از مجموعه داده های پالایش شده برای مشاهده رفتار تدریجی سازه از مرحله خطی تا آستانه فروریزش به دست آمد. سرانجام با برقراری ارتباط آماری بین پارامترهای پاسخ دینامیکی و 27 سنجه شدت معرفی شده با کاربرد شاخص همبستگی پیرسون، کاراترین سنجه شدت برای هر یک از سازه های منتخب معرفی گردید.
کلیدواژه ها:
قاب خمشی بتنی، سنجه شدت، تحلیل دینامیکی فزاینده ، ظرفیت فروریزش، کارایی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است