تحلیل ارتعاشات آزاد تیر ساندویچی با رویه‌های تقویت شده با نانو لوله کربنی مدرج و هسته‌ی انعطاف پذیر بر اساس تئوری مرتبه بالا
کد مقاله : 4188-IRAST
نویسندگان:
سجاد اتحادی *1، محسن بت شکنان دهکردی2
1دانشجو
2استاد دانشگاه شهرکرد
چکیده مقاله:
درمقاله حاضر رفتار فرکانسی تیر ساندویچی با هسته انعطاف پذیر و رویه های تقویت شده با نانو لوله های کربنی مدرج بررسی شده است برای مدل سازی رفتار رویه های تیر ساندویچی از تئوری تیموشنکو استفاده شده است و برای مدل سازی رفتار هسته از الاسیسیته سه بعدی استفاده شده است معادلات حرکت با استفاده از لاگرانژ بدست آمده است در این تحقیق برای حل معادلات حرکت از روش نویر استفاده شده است ونتایج عددی برای تکیه گاه ساده بدست آمده است و توزیع های مختلف نانو لوله های کربنی مورد بررسی قرار گرفته است و تاثیر کسر حجمی کربن برای توزیع ‌ FG-Xو FG-Λنانو لوله کربنی مورد بررسی قرارگرفته است و همچنین تاثیر نسبت ضخامت هسته به رویه ها برای توزیع ‌ FG-Xو FG-Λ نانو لوله کربنی مورد بررسی قرار گرفته است نتایج نشان داده است که صرفه نظر از کسرحجمی نانو لوله کربنی و ضخامت رویه ها حالت توزیع FG-X در تمام حالت های ممکن بیشترین فرکانس طبیعی را به خود اختصاص داده است وتوزیع FG-Λ کمترین فرکانس طبیعی را به خود اختصاص داده است و همچنین با بررسی نتایج موجود مشخص است که کسرحجمی نانو لوله کربنی بیشترین تاثیر و نسبت ضخامت هسته به رویه کمترین تاثیر را بر فرکانس طبیعی سیستم دارد.
کلیدواژه ها:
تحلیل ارتعاشات آزاد , تیرساندویچی , هسته انعطاف پذیر , نانو لوله های کربنی , تئوری مرتبه بالای توسعه یافته
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است