بررسی رفتار میراگر هیبریدی تسلیمی- اصطکاکی تحت بارگذاری چرخه‌ای
کد مقاله : 4186-IRAST (R3)
نویسندگان:
الهام مودب *1، هادی علی محمدی2
1استادیار
2موسسه ی آموزش عالی سراج
چکیده مقاله:
در طول چند دهه گذشته تحقیقات گسترد‌ه‌ای برای افزایش شکل پذیری مهاربندها انجام شده است. یکی از روشهای جدید، استفاده از حلقه‌های فلزی به عنوان اتلاف کننده‌ی انرژی واقع در تقاطع مهاربندها است. مطالعات گذشته نشان می‌دهد که مهاربند همراه با حلقه ‌یک منحنی هیسترزیس پایداری را در بارگذاری‌های چرخه‌ای از خود نشان می‌دهند و با اتلاف انرژی باعث کاهش تقاضای نیرو بر اعضای نیرویی می‌شوند. هرچند که عملکرد این میراگر‌ها برای زمین لرزه‌های طرح پیش بینی شده است و در زمین‌لرزه‌های کمتر از این حد حلقه‌های فولادی الاستیک باقی می‌مانند.
در این تحقیق میراگری متشکل از حلقه‌ی فولادی و میراگر اصطکاکی به صورت ترکیب فنرهای موازی ارائه شده است که قادر به اتلاف انرژی در دوسطح مختلف زمین لرزه باشد. در زمین لرزه‌های متوسط ( کمتر از زلزله‌ی طرح) میراگر اصطکاکی و در زمین‌لرزه‌های طرح میراگر تسلیمی‌یعنی حلقه‌ی تسلیم شونده مشخصات دینامیکی سازه را اصلاح می‌کنند.
به‌این منظور جهت بررسی رفتار این نوع میراگر‌ها، با استفاده از نرم‌افزار المان محدود ANSYS منحنی رفتاری مدل‌ها تحت اثر بارهای رفت و برگشت حاصل شده است. منحنی‌های رفتاری نشان‌ می‌دهد دو سطح اتلاف انرژی مشخص برای دو سطح زمین‌لرزه به دست آمده است و نتایج نشان می‌دهد اتلاف انرژی با اضافه شدن میراگر تسلیمی‌به میراگر اصطکاکی به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل اضافه شدن میراگر تسلیمی( حلقه‌ی فولادی ) در فاصله‌ی تغییر مکانی تعیین شده، میراگر تسلیمی‌رفتار پایدارتری از خود نشان می‌دهد . مقادیر میرایی معادل برابر35 درصد برای کل میراگر ترکیبی محاسبه شده است.
کلیدواژه ها:
میراگر ترکیبی، المان محدود، زمین لرزه‌ی متوسط، اصطکاکی، تسلیمی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است