ارزیابی رفتار لرزه‌ای مهاربندهای دروازه‌ای و تعیین راهکار مربوطه جهت بهبود رفتار لرزه‌ای آن
کد مقاله : 4181-IRAST (R1)
نویسندگان:
کاوه سبوحیان *1، هادی ابوطالبی2
1دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله
2دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش مهندسی زلزله
چکیده مقاله:
یکی از راه حل های مورد توجه جهت رفع مشکل وجود بازشو ها در سیستم های مهاربندی بدون مزاحمت برای معماران، استفاده از سیستم مهاربند دروازه‌ای می‌باشد. از آنجا که در طراحی سیستم های مقاوم لرزه ای به فرض پایداری آنها، تأمین مقاومت، سختی و شکل پذیری جزء اهداف اصلی به شمار می روند، لذا مهاربندهای دروازه‌ای از نظر هندسی مشابه با مهاربندهای همگرای شورن بوده با این تفاوت که اعضای اصلی مهاری مستقیم نیستند و از محور اصلی خود خارج می گردند. محل شکستگی بوجود آمده توسط عضو سومی به محل اتصال تیر به ستون در قاب متصل می شود. دراین پژوهش ابتدا به بیان پیشینه تحقیقات صورت گرفته در این سیستم پرداخته شد.مدلی تحلیلی اجزا محدود برای این سیستم مدل سازی گردید و با مقایسه ی نتایج آزمایشگاهی و تحلیلی دیگر پژوهشگران پیش از این ، مورد تائید قرار گرفت.روند تحقیق با مدلسازی 5 نمونه از مهاربند دروازه ای با فواصل مختلف گره میانی، به بررسی ضریب رفتار، سختی، ضریب شکل پذیری، میزان انرژی استهلاک شده و .... پرداخته شد.این تحقیق نشان می دهد که افزایش پارامتر هایی چون میزان سختی ،ضریب اضافه مقاومت،ضریب تنش مجاز باعث کاهش تغییر شکل پلاستیک، میزان سختی اولیه سازه و ضریب رفتار سازه می شود. در اعضای مهاربند دروازه‌ای امکان کمانش خارج از صفحه نیز در هنگام اعمال بار فشاری در آنها وجود دارد که حتماً باید در طراحی‌ها مدنظر قرار گیرد.
کلیدواژه ها:
مهاربندهای دروازه‌ای، ضریب رفتار،جذب انرژی، هیسترزیس
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است