بهینه یابی میرایی و موقعیت مهاربند بازویی در سیستم مهاربند بازویی میراشده
کد مقاله : 4179-IRAST (R1)
نویسندگان:
بهادر خانلری *1، مجید امین افشار2، محمد مهدی معمارپور3
1دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه دانشگاه بین المللی امام خمینی
2عضو هیئت علمی
3استاد
چکیده مقاله:
مهاربند بازویی، همواره به عنوان یک از سیستم های موثر در کنترل تغییر مکان جانبی سازه های بلند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با به کارگیری میراگر ویسکوز خطی و بررسی تاثیر سختی ستون های پیرامونی، سیستم نوین مهاربند بازویی میرا شده، ارائه شده است. در این مقاله به منظور دست یابی به مشخصات اولیه مربوط به طراحی سیستم مهاربند بازویی میرا شده مانند؛ میزان میرایی و موقعیت بهینه مهاربند بازویی، دومدل ساده شامل تیر-میراگر و تیر-فنر-میراگر، ارائه شده است. معادله ی دیفرانسیل جزئی حاکم بر رفتار تیر طره مطابق با تئوری اولر-برنولی برای هر دومدل استخراج شده و با حل تحلیلی این معادلات با شرایط مرزی نیرویی و تغییر مکانی انتهایی، ماتریس ضرایب و معادله مشخصه غیر جبری مدل ها استخراج شده است. با حل عددی معادلات مشخصه، فرکانس های طبیعی مختلط متناظر با مقادیر مختلف پارامترهای بی بعد شده از قبیل، نسبت میرایی و موقعیت ارتفاعی مهاربند بازویی، به دست آمده است و نتایج به صورت منحنی های مربوط به موقعیت ارتفاعی مهاربند بازویی و نسبت میرایی در مقابل نسبت میرایی مودال، ارائه شده و مقادیر بهینه ی هر یک از این پارامترها در مود های مختلف سازه مشخص شده است.
کلیدواژه ها:
مهاربند بازویی، میراگر ویسکوز، سازه‌ی بلند، بهینه یابی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است