بررسی تأثیر افزودن فنر فلزی بر مقاومت فشاری و کششی بتن خودتراکم
کد مقاله : 4177-IRAST (R1)
نویسندگان:
قاسم پاچیده *1، امین مشتاق2، محمد مهاجری2، امیدرضا سلیمانی2، آرمین اکبریان2
1دانشگاه سمنان
2دانشگاه گرمسار
چکیده مقاله:
بتن یک ماده ی ساختمانی است که می توان با افزودن مصالح نوین سبب بهبود خواص مقوامتی آن شد. هدف از انجام این مقاله، بررسی تأثیر افزودن فنرهای فلزی در بهبود خصوصیات مکانیکی بتن خودتراکم می باشد. بدین منظور تعدادی نمونه ی استوانه ای به ابعاد 10*20 سانتی متر حاوی فنرهای فلزی با قطر حفره ی 8، 12 و 16 میلیمتر، ضخامت مفتول 8/0 میلی متر، و طول 25 میلی متر با مقادیر استفاده ی 2/0 و 4/0 درصد جهت انجام آزمایش مقاومت فشاری و کششی ساخته شد. نتایج حاکی از آن است که استفاده از استفاده از فنر با قطر حفره ی 8 و 12 میلی متر می تواند تا 25% و 40% مقاومت فشاری و کششی را بهبود بخشد. همچنین فنر با قطر حفره ی 16 میلی متر بعلت سختی کم در برابر بارهای وارده و ایجاد حفرات ریز بین ساختار بتن، مقاومت فشاری و کششی بتن را کاهش داد.
کلیدواژه ها:
بتن خودتراکم، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، فنر فلزی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است