بررسی تاثیر استفاده از خاکستر غنی شده با باکتری بر مقاومت بتن
کد مقاله : 4175-IRAST (R1)
نویسندگان:
زهرا شیخی *1، اکبر قنبری2، محمد مبارکی3
1دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان
2استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد لارستان
3کارشناس ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه شهید رجایی تهران
چکیده مقاله:
در صنعت ساختمان، بتن یکی از اصلی ترین و پر طرفدارترین مصالح سازه ای است. بتن از سیمان که یک مصالح کارخانه ای و آب، ریزدانه و درشت دانه که مصالح خامی هستند، تشکیل شده است. در کارخانه سیمان به ازای تولید یک تن سیمان پرتلند معمولی، حدود 900 کیلوگرم گاز دی اکسید کربن آزاد می گردد که منجر به افزایش گرمای جهانی می شود. روشهای متعددی جهت کاهش میزان سیمان توام با حفظ مقاومت در ساخت بتن پیشنهاد شده است. در مطالعه حاضر تاثیر استفاده از خاکستر غنی شده با باکتری باسیل اسفارسیس بعنوان جایگزین مواد سیمانی مورد بررسی قرار گرفته است. باکتری های باسیل به منظور خودترمیمی، تعمیر ترک، افزایش دوام و مقاومت بتن مورد استفاده قرار می گیرند. بتن مورد بررسی از نوع 40C است. بتن در حالت های آمیخته با خاکستر بادی، خاکستر بادی غنی شده با باکتری و بدون خاکستر بادی مورد آزمایش قرار گرفته است. مقاومت فشاری و کششی نمونه های بتنی و خمشی تیر بتن مسلح در مخلوط های مختلف بتن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان دهنده اثرات مثبت استفاده از خاکستربادی غنی شده با باکتری در ساخت بتن هستند.
کلیدواژه ها:
بتن، باکتری، باسیل اسفارسیس، کربنات کلسیم، خاکستر بادی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است